Vydatnost šumavských pramenů klesá, vliv vegetačního pokryvu území není patrný. Ani v povodí Modravského potoka, s velkým podílem bezzásahového území, nebyl pozorován vliv stavu lesa na hydrologickou bilanci. Odhady budoucího vývoje předpokládají zvýšení teplot, ale i srážkových úhrnů, což může vyústit ve změnu odtokových poměrů, kdy můžeme očekávat více povodní, ale i suchých epizod.

Použitá a citovaná literatura

BOBEK, Přemysl, et al. Divergent fire history trajectories in Central European temperate forests revealed a pronounced influence of broadleaved trees on fire dynamics. Quaternary Science Reviews, 2019, 222: 105865.

HRUŠKA, Jakub, OULEHLE, Filip, LAMAČOVÁ, Anna, Je hydrologická bilance lesních povodí ovlivňována více klimatickými, nebo vegetačními faktory? Ochrana přírody, 2020, 75. 6: 2–6.

JENICEK, Michal, et al. Future changes in snowpack will impact seasonal runoff and low flows in Czechia. Journal of Hydrology: Regional Studies, 2021, 37: 100899.

LAMAČOVÁ, Anna, et al. Modelling future hydrological pattern in a Bohemian Forest headwater catchment. Silva Gabreta, 2018, 24: 47-67.

OULEHLE, Filip, et al. The GEOMON network of Czech catchments provides long‐term insights into altered forest biogeochemistry: From acid atmospheric deposition to climate change. Hydrological Processes, 2021, 35.5: e14204.

ŠTĚPÁNEK, Petr, et al. Očekávané klimatické podmínky v České republice část I. Změna základních parametrů. Brno: Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, 2019. ISBN. 978-8-87902-28-8.

VLNAS, Radek, 2015. Metodika pro stanovení mezních hodnot indikátorů hydrologického sucha. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka v.v.i., 2015.

Šumava spring yields are declining, while the influence of the vegetation cover is not in evidence. Even in the Modrava catch­ment, with a large part of the non-intervention area, the effect of forest changes on the hydrological balance has not been observed. Future climate projections assume temperature and precipitation increase, which may result in a run-off pattern change – with more floods and dry periods.