Přežívající šumavská populace tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) patří v současné době mezi nejvýznamnější v rámci celé střední Evropy. Článek shrnuje historii výskytu v území a populační vývoj na základě historických údajů i moderních geneticko-populačních analýz. Pojednává také o ochraně populace a možných rizicích.

K dalšímu čtení v Živě

Tetřev hlušec a Šumava (1991, 1: 40–41)

Tetřevi – úryvek z článku v Živě roku 1855 (2021, 6)

Použitá a citovaná literatura

RÖSNER, Sascha, et al. Recreation shapes a “landscape of fear” for a threatened forest bird species in Central Europe. Landscape ecology, 2014, 29.1: 55-66.

VOLF O., TEJKAL M., MIKOLÁŠ M.: Fragmentace prostředí a její vliv na populaci tetřeva hlušce v Ptačí oblasti Šumava. Odborná studie ČSO, 2014, nepublikováno.

HÖGLUND, N. H.; PORKERT, J. Zum Entstehen anomalen Verhaltens beim Auerhuhn (Tetrao urogallus L.). Zeitschrift für Jagdwissenschaft, 1992, 38.3: 165-170.

PORKERT J.: Proč útočí tetřevi na člověka? Charakteristika a příčiny vzniku nenormálního chování. Svět myslivosti, 2001, 11.

TEUSCHER, Miriam, et al. Modelling habitat suitability for the Capercaillie Tetrao uro-gallus in the national parks Bavarian Forest and Šumava. Zeitschrift bayerischer und baden-württembergischer Ornithologen, 2011, 50.2/3.

BUFKA, L.; ČERVENÝ, J.; BÜRGER, P. Vývoj početnosti tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) na Šumavě. Tetřevovití–Tetraonidae na přelomu tisíciletí, 2000, 24.26: 3.

VONDRKa Aleš et al.: Závěrečná zpráva projektu „Přeshraniční mapování lesních ekosystémů – cesta ke společnému managementu NP Šumava a NP Bavorský les“ – Ornitologická část. Správa NP Šumava, 2020, nepublikováno.

The surviving Šumava wood grouse (Tetrao urogallus) population is one of the most substantial branches in the whole Central Europe. This article summarises the history of its presence in the area and population trends based on historical information and modern genetic population analysis. The protection of the population and possible risks are discussed.