Když se Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna rozhodl realizovat v první polovině 17. století projekt komponované barokní krajiny v okolí Jičína, důležitou roli sehrály nejen architektonické prvky, ale také zajímavý a členitý reliéf. Jičínské okolí má několik dominant, z těch nejvýznamnějších jsou to geologicky poměrně mladé miocenní sopky tzv. jičínského vulkanického pole (Veliš, Loreta, Svatá Anna, Zebín, Čeřovka, Bradlec, Kumburk, Železný ad.), starší karbonský vulkán Tábor, křídové pískovcové skalní město Prachovské skály, ale také údolí a menší pahorky mezi nimi. Nížinné a ploché krajinné prvky jsou tvořeny převážně měkčími sedimenty křídového moře a kvartérními terasami. Historický i současný ráz krajiny dotvořila činnost zvětrávacích procesů, zejména v období posledního glaciálu. To vše vytváří ideální podmínky pro četné a rozmanité biotopy. Právě pestrost zdejší krajiny sehrála klíčovou roli při zařazení do našeho jediného globálního geoparku Český ráj v rámci UNESCO, neboť jde o zajímavou a přírodovědně velmi cennou oblast. Geologická rozmanitost Jičínska nabízí několik tematicky volených výletů. V tomto článku se více zaměříme na poměrně opomíjenou zajímavost, paleontologické doklady existence křídového subtropického moře na Jičínsku, ale zmíníme i některé další geologické fenomény.

Dále též v navazujícím článku Od tropických pralesů k době ledové: geologická a paleontologická vycházka v okolí Jičína (Živa 2021, 6)

Více např. na www.geoparkceskyraj.cz nebo v sekci Významné geologické lokality stránkách České geologické služby

Použitá a citovaná literatura

FRIČ, Antonín. Studien im Gebiete der Böhmischen Kreideformation. Palaeontologische Untersuchungen der einzelnen Schichten III: Die Iserschichten. Prag: Commissions-Verlag von Fr. Řivnáč, 1883. Archiv der Naturw. Landesdurchforschung von Böhmen.

PETRONIS, Michael, et al. Emplacement history of the Miocene Zebín Tuff Cone (Czech Republic) revealed from ground geophysics, anisotropy of magnetic susceptibility, paleomagnetic, and 40Ar/39Ar geochronology data. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 2018, 19.10: 3764-3792.

RAPPRICH, Vladislav, et al. Fingerprints of magma mingling processes within the Miocene Zebin tuff cone feeding system (Jicin Volcanic Field, Czech Republic). Journal of Geosciences, 2017, 62.4: 215-229.

SVOBODOVA, Andrea; KOSTAK, Martin. Vapnite nanofosilie a stratigrafie nejmladsich kridovych sedimentu na uzemi Jicina. Zpravy o geologickych vyzkumech, 2016, 49: 13-18.

ULIČNÝ, David; LAURIN, Jiří; ČECH, Stanislav. Controls on clastic sequence geometries in a shallow‐marine, transtensional basin: the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. Sedimentology, 2009, 56.4: 1077-1114.

As a southern part of the UNESCO Český ráj Geopark, the Jičín area provides a number of natural and historical attractions including splendid landscape. It was formed by ancient volcanoes and variable se­dimentary units. Selected mineralogical and less well-known palaeontological si­tes in particular are briefly introduced as suitable field excursion localities.