Květena Šumavy je pozoruhodnou přírodní hodnotou, ve které je zachycena historie vývoje flóry a vegetace ve středoevropském prostoru. Článek popisuje historii i současnost projektu zpracování květeny Šumavy bez ohledu na státní hranice. Ukazuje nejzajímavější výsledky probíhajícího floristického výzkumu a hodnotí diverzitu šumavských rostlin z pohledu jejich celkového rozšíření i regionálního výskytu.

K dalšímu čtení v Živě

Hoře, hořce, hořečky II. Přežije v Čechách hořeček český? (2013, 4)

Použitá a citovaná literatura

BUFKOVÁ, Ivana; ŽÍLA Vojtěch. Cévnaté rostliny in ANDĚRA, Miloš a Petr ZAVŘEL. Šumava: příroda, historie, život. Praha: Baset, 2003. ISBN 80-7340-021-9.

KIRSCHNEROVÁ, Lída; PROCHÁZKA, František. Projekt „Kvĕtena Šumavy “. Zprávy České Botanické Společnosti, 1998, 32.2: 103-110.

PROCHÁZKA, František; ŠTECH, Milan. Komentovaný černý a červený seznam cévnatých rostlin české Šumavy. Správa NP a CHKO Šumava, Eko-Agency KOPR, Vimperk, 2002.

SKALICKÝ, Vladimír. Fytogeografický rozbor květeny Šumavy a přilehlých území. Zprávy České botanické společnosti, 1998, 32: 117–121.

ŠTECH, Milan; HOLÁ, E.; DIEWALD, Wolfgang. Novelties in the Flora of the Bohemian Forest. Silva Gabreta, 2021, 27: in press.

VEJVODOVÁ K. et al. Distribution and identification of Pulmonaria officinalis and P. obscura in the Bohemian Forest and its adjacent foothills. Silva Gabreta, 2021, 27: in press.

ŽÍLA, Vojtěch. Atlas šumavských rostlin. [S.l.]: Karmášek, 2005. ISBN 80-239-4608-0.

Šumava flora is a remarkable natural asset, which captures the history of the development of vegetation in Central Europe. This article describes the past and present of the current Šumava Flora project regardless of state borders. It shows the most interesting results of ongoing floristic research and evaluates the diversity of Šumava plants in terms of their overall distribution and regional occurrence.