V minulosti se na některé ohrožené druhy jeřábů zaměřilo několik záchranných programů, např. ve východní Asii nebo Severní Americe, mnoha druhům se věnuje pozornost také v zoologických zahradách. V roce 2014 byla obnovena spolupráce některých evropských zoologických zahrad se Stanicí pro reintrodukci vzácných druhů ptáků v Chinganské státní přírodní rezervaci se sídlem v Archaře v ruské Amurské oblasti. Cílem je možnost vracet do přírody dva vzácné druhy – jeřába mandžuského (Grus japonensis) a jeřába daurského (Antigone vipio). Článek popisuje odchov těchto druhů, transport vajec a ptáků i průběh vypouštění a dalšího sledování jedinců v přírodě.

K dalšímu čtení v Živě

Jeřábi amerického kontinentu (2000, 1)

In the past, several conservation programmes have focused on some endangered crane species, e.g. in East Asia and North America, and many species are also receiving attention at zoos. In 2014, collaboration was reestablished between some European zoos and the Rare Bird Reintroduc­tion Station at the Chingan State Nature Reserve based in Arkhara in Russia’s Amur region. The aim is to be able to return two rare species to the wild – the Red-crowned Crane (Grus japonensis) and the White-
naped Crane (Antigone vipio). The paper describes the breeding of these species and the transport of the eggs and birds, as well as the release process and further monitoring of the individuals in the wild.