Borneo je území s vysokou druhovou diverzitou. Vyskytuje se zde více než 140 druhů roháčů (Lucanidae) z 21 rodů. Některé z nich jsme pozorovali nebo fotografovali během naší cesty v roce 2007. Šlo o zástupce rodů Aegus, Cyclommatus, Odontolabis, SerrognathusVelutinodorcus. Článek představuje podrobnější přehled roháčí fauny a upozorňuje na hlavní příčiny ohrožení, kterými jsou odlesňování území a fragmentace pralesa, nikoli však chytání jednotlivých brouků sběrateli.

Borneo is an area with high species diversity. More than 140 species of stag beetles (Lucanidae) from 21 genera can be found there. Some of them were observed or photographed during the trip in 2007. These were representatives of the genera Aegus, Cyclommatus, Odontolabis, Serrognathus and Velutinodorcus. This paper presents a more detailed overview of stag beetle fauna and draws attention to the main causes of the threat, which are deforestation and fragmentation of the rainforest but not the capture of individual beetles by collectors.