Použitá a citovaná literatura

Akademická příručka českého jazyka, Academia, Praha 2019 (APČJ)

BARTŮŠEK, Josef, VÁHALA, František. Jak v češtině zacházet se jmény z východoasijských jazyků. Naše řeč, r. 42 (1959), číslo 7–8

ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými procesory, ÚNMZ, Praha 2014

Encyklopedický slovník češtiny, NLN, Praha 2002 (ESČ)

Příruční mluvnice češtiny, NLN, Praha 1995 (PMČ)

Internetové zdroje

Český národní korpus ( https://kontext.korpus.cz/)

Internetová jazyková příručka (http://prirucka.ujc.cas.cz)