Karel Slavoj Amerling (1807–1884) vystudoval medicínu, věnoval se však pedagogice a otázkám životního prostředí. Jeho požadavek ochrany ohrožených druhů rostlin a živočichů, doporučení spojovat teoretickou výuku s výrobní praxí, důraz na názorné a logické vyučování i jeho zásady péče o hendikepovanou mládež předběhly jeho dobu.

Použitá a citovaná literatura

ANONYMUS. Fyziokratická společnost v Praze. Čas. lék. čes, 1869, 8: 96.

ČENSKÝ, F: Dr. Karel Slavoj Amerling. Osvěta, 1885, 15: 385-396.

FOESTER, J. B: Dr. Karel Amerling. In: Co život dal. Praha, 1942, 65-72.

HLAVÁČKOVÁ, L: Sto let od úmrtí med. Dr. K. S. Amerlinga. Čas. lék. čes., 1984,123: 1384-1385.

HOFFMANNOVÁ, Eva. Karel Slavoj Amerling. Praha: Melantrich, 1982. Odkazy pokrokových osobností naší minulosti.

JAHN, J. V.: Karel Slavoj Amerling. Obrazy života a práce. Praha, 1893.

MATOUŠEK, O.: K. S. Amerling, zakladatel lidové univerzity. In: Lékaři a přírodozpytci doby Purkyňovy. Praha, 1954, 86-69.

NERUDA, J: Pravý dušičkový týden. Národní listy. 9. listopadu 1894.

NOVOTNÝ, M: Pedagogické dědictví K. S. Amerlinga. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1960.

Zpráva o návštěvě ústavu idiotských dětí. Čas. lék. čes. 1879, 167-168.

K. S. Amerling (1807–1884) studied medicine but devoted himself to teaching and environmental issues. His call for the protection of endangered species of plants and animals, his recommendation to combine theoretical teaching with production practice, his emphasis on clear and logical teaching, and his principles involving the care of handicapped youth were ahead of their time.