Poslední díl seriálu je věnován podčeledi Parnassiinae a zejména rodu jasoň (Parnassius), jehož nejznámějšího a geograficky mimořádně variabilního zástupce jasoně červenookého (P. apollo) postihlo v Evropě rozsáhlé vymírání spojené se ztrátou mnoha morfologicky vyhraněných populací. Poznáme komplex jasoně dymnivkového (P. mnemosyne) a zánik jeho populací na území Čech. Zmíníme se také o vymření kalifornského jasoně z pohoří Santa Cruz a nakonec představíme rody Bhutanitis, ArchonZerynthia.

Seznam použité literatury a přehled vybraných čínských a thajských lokalit s transkripcí geografických názvů najdete níže pod obrazovou galerií.

K dalšímu čtení v Živě

Hmyz roku 2021 – jasoň dymnivkový (2021, 2)

The last part of this series focuses on the subfamily Parnassiinae and particularly on the genus Parnassius, whose most well-­known and geographically extraordinarily variable representative, the Apollo (P. apollo), was affected by extensive ex­tinctions in Europe accompanied by the loss of many morphologically distinct po­pulations. We become acquainted with the complex of P. mnemosyne and the extinction of its populations in Bohemia. We also mention the extinction of the Californian Parnassius species from the Santa Cruz Mountains and we present the genera Bhutanitis, Archon and Zerynthia.