Mezioborový projekt probíhal v letech 1986–96 a zabýval se ekologií jednoho z nejlépe zachovalých úseků říčních niv u nás. Představena je pestrá vegetační mozaika a změny vegetace ve vztahu ke gradientu vlhkosti a způsobům hospodaření. Zmíněny jsou i vliv povodní a změny chemismu vody.

Použitá a citovaná literatura

PRACH, Karel; JENÍK, Jan; LARGE, Andrew RG. Floodplain ecology and management: The Luznice River in the Trebon Biosphere Reserve, Central Europe. Amsterdam: SPB Academic Publ., 1996.

PRACH, Karel. Ekologické funkce a hospodaření v říčních nivách. Botanický ústav AV ČR, 2003.

This interdisciplinary project in the area of so called Upper Lužnice River (South Bohemia) lasted from 1986 till 1996. The ecology of one of the best preserved river floodplains in the Czech Republic was in­vestigated. Diverse floodplain vegetation and its changes along the moisture gra­dient and under changing management are presented in the paper. The role of flooding and changes in the water chemistry are also briefly mentioned.