Česká republika je velmi chudá na jezera a o tom, jak naše území vypadalo z hlediska vodních ploch ve středověku, je zpráv ještě méně. Nějaké informace máme o jezerech v severních Čechách a na jižní Moravě, méně o těch šumavských. Malých vodních nádrží bylo až do sklonku středověku poměrně málo a zlatý čas výstavby českých rybníků nastal až v novověku. Článek přináší přehled o vodních plochách, které se nacházely na našem území ve středověku. Z přírodních jezer se do našich dnů zachovala pouze ledovcová šumavská jezera, mělčí tektonická nebo poříční jezera většinou zanikla zazemněním své jezer­ní pánve, nebo je vysušil člověk. Mnoho staveb rybníků se často po menších úpravách dochovalo dodnes.

Použitá a citovaná literatura

ANDRESKA, Jiří. Rybářství a jeho tradice. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, [1987].

HOSKOVEC, Ladislav. Kobylské a Čejčské jezero – zaniklá jezera jižní Moravy. Dostupné z www.botany.cz

NĚMEC, Jan a Josef HLADNÝ. Voda v České republice. Praha: Consult, 2006. ISBN 80-903482-1-1.

PAPEŠ, Václav. Historická geografie Komořanského jezera. Bakalářská práce. FF UP Olomouc, 2008.

SEDLÁČEK, August. Snůška starých jmen, jak se nazývaly v Čechách řeky, potoky, hory a lesy. V Praze: Nákladem České akademie věd a umění, 1920.

SEMOTANOVÁ, Eva. Historická geografie Českých zemí. Praha: AV ČR. Historický ústav, 1998. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti historici Pragae. Ř. A - Monographia. ISBN 80-85268-73-6.

SVOBODA, Ivo. Šumavská ledovcová jezera, kary, strže a vodopády. Praha: Das Media, c2008. ISBN 978-80-904178-1-6.

ŠIMŮNEK, Robert a Ivan BIČÍK. Historický atlas měst České republiky. Měřítka různá. [1. vyd.]. Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. ISBN 978-80-7286-228-3.

VLČEK, Vladimír a Jaroslav KESTŘÁNEK. Zeměpisný lexikon ČSR. Vodní toky a nádrže. Praha: Academia, 1984.