Rybniční bahno má důležitý vliv na procesy probíhající v rybníce, tím i na kvalitu rybniční vody. To znamená také důležitý vliv na přeměnu a pohyb řady důležitých látek v rámci hydrologických povodí. Bahno je velkým rezervoárem živin, zejména fosforu, který je rizikový jak z pohledu rozvoje sinic ve vodách, tak kvůli hrozbě jeho brzkého globálního nedostatku. Proto je moudré zvážit příležitost k jeho recyklaci, která se v podobě rybničního bahna nabízí.

Použitá a citovaná literatura

DURAS, Jindřich; POTUŽÁK, Jan. a kol. Rybníky a xenobiotika. Sborník příspěvků odborné konference Rybníky – naše dědictví i bohatství pro budoucnost. David V., Davidová T. (eds.), 23. – 24. června, 2016, 89-100, ISBN: 978-80-01-05978-4

POTUŽÁK, Jan; DURAS, Jindřich. Retence živin v rybnících – význam, hodnocení a možnosti jejího využití. Vodní hospodářství, 2015,65.7: 7-15.

HEJZLAR, Jiří, et al. Modelling phosphorus retention in lakes and reservoirs. Water Air Soil Poll Focus, 2006,6: 487-494

POTUŽÁK, Jan; DURAS, Jindřich; DROZD, Bořek. Mass balance of fishponds: are they sources or sinks of phosphorus?. Aquaculture international, 2016, 24.6: 1725-1745. DOI 10.1007/s10499-016-0071-4.

MONDEKOVÁ, Aneta. Živinová bilance rybníka Rožmberk a jeho vliv na kvalitu vody řeky Lužnice. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích FROV, 2022.

POTUŽÁK, Jan et al. Rybniční sedimenty a nové možnosti recyklace živin a organických látek v malých povodích – příkladová studie rybník Horusický. Vodní hospodářství. Roč. 2017.67.2: 8-10

BAXA, Marek, et al. Technologický postup recyklace živin z rybničních sedimentů s využitím sacího bagru, integrované stanice pro dávkování flokulantu a geotextilních vaků pro lokální aplikaci v mikropovodí. Certifikovaná metodika. Třeboň: ENKI, o.p.s. a Plosab, s.r.o., Třeboň, 2017. ISBN: 978-80-905483-0-5

Pond mud plays an important role in the processes taking place in the pond, and thus on the quality of the pond water. This also means an important influence on the transformation and movement of a number of important substances within hydrological basins. Mud is a large reservoir of nutrients, especially phosphorus, which is risky both because of the development of cyanobacte­ria and the threat of its upcoming global shortage. Therefore it is wise to consider the opportunity to recycle it, which is offered in the form of pond mud.