Použitá a citovaná literatura

ČERMÁK, František. Slovník české frazeologie a idiomatiky. Voznice: LEDA, 2009–2016.

FILIPEC, Josef. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 2. oprav. a dopl. vyd. Praha: Academia, 1994. ISBN 80-200-0493-9.

Slovník spisovného jazyka českého, Nakladatelství ČSAV, Praha 1960–1971, 4 sv.; reedice Academia, Praha 1989, 8 sv. (SSJČ).

MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Vyd. 2., upravené. Praha: Agentura Pankrác, 2004. ISBN 80-86781-03-8.

PROFOUS, Antonín. Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny, 1–5. Praha: Česká akademie věd a umění, 1954–1960.

Internetové zdroje

Český národní korpus