Článek popisuje vody vznikající v důsledku těžby surovin. Jde o komplex mokřadů dynamicky vznikajících a zanikajících v průběhu těžby surovin, s měnícím se plošným rozsahem a někdy i průběžně přesunovaných. Vznikají v jámách po vytěženém materiálu u povrchové těžby, v lokálních depresích výsypek či odvalů nevyužitých materiálů, v depresích vzniklých propadáním nadloží po hlubinné těžbě nebo jako různé typy technologických nádrží. Po skončení těžby dochází ke stabilizaci rozsahu mokřadů, často však i k jejich likvidaci nebo naopak budování nových. Jejich vlastnosti se následně mění s probíhající sukcesí. V České republice jde o vysoké stovky až tisíce větších nádrží s celkovou plochou kolem 10 tisíc ha. Některé mají zajímavý až extrémní chemismus a někdy i zvláštní oživení. Často jsou po ukončení těžby zařazeny mezi chráněná území.

This article describes the bodies of water resulting from the extraction of raw materials. A complex of wetlands is dynamically created and destroyed during the process of raw material extraction, with a changing extent and sometimes constantly shifting. This is formed in pits left behind by opencast mining, in local depressions of spoil tips or spoil heaps, in depressions formed by subsidence due to overburdening after deep mining or as various types of technological reservoirs. After the end of mining, the extent of the wetlands is stabilised, but often they are destroyed or new ones are created. Their characteristics subsequently change with succession. In the Czech Republic there are hundreds to thousands of large reservoirs with a total area of about 10 000 ha. Some have interesting or even extreme chemistry and sometimes special communities of living organisms. Often they are declared protected areas after mining has stopped.