Na území činného vápencového velkolomu Čertovy schody byl v průběhu let 1999–2022 zaznamenán výskyt 2–6 druhů obojživelníků. Jeden druh byl těžbou kamene zvýhodněn, další tři se zde s různou mírou úspěšnosti rozmnožovaly. Ukazuje se, že lomy tvoří důležitý krajinný prvek, kde může být druhová pestrost obojživelníků vyšší než v okolní krajině. Nutný je však vhodný management prostředí lomu šetrný k obojživelníkům.

During 1999–2022, the occurrence of 2–6 amphibian species was recorded on the territory of the active limestone quarry Čertovy schody. One species was favoured by mining, the other three reproduced here with varying success. It turns out that quarries are an important landscape element, where the amphibian diversity can be higher than in the surrounding landscape. However, appropriate amphibian-friendly management of the environment is necessary.