Data z dlouhodobého sledování trvalých ploch na vrcholové stepi vrchu Strážiště v Českém krasu ukazují, jak xerotermní travinná společenstva reagují na klimatické extrémy i pozvolné změny stanovištních podmínek. I když dostatek srážek i nižší teploty vedly k ubývání dominantních travin a převládnutí mezofilních druhů, přechod k teplému a suchému období způsobil opětnou regeneraci dominantní kostřavy walliské. Současné klima podporuje periodickou obnovu stepních porostů se stálou charakteristickou skupinou druhů.

Graf a přehled výskytu rostlinných druhů v rozmezí 55 let (1956–66 a 1993–2020) najdete v pdf příloze níže pod obrazovou galerií.

Citovaná a použitá literatura:

HROUDOVA, Zdenka; PRACH, Karel. Vegetational changes on permanent plots in a steppe community. Preslia, 1986, 58.1: 55-62.

HROUDOVA, Zdenka; PRACH, Karel. Dlouhodobé změny reliktního stepního porostu v Českém Krasu. Příroda, 1994, 1: 63-72.

HROUDOVÁ, Zdenka; ZÁKRAVSKÝ, Petr. HROUDOVÁ, Zdenka; ZÁKRAVSKÝ, Petr. Vegetace stepní enklávy na vrchu Strážiště (Český kras). Příroda, 1996, 5: 23–32.

HROUDOVÁ, Zdenka; ZÁKRAVSKÝ, Petr. Vegetation changes in the steppe community of Bohemian Karst within period 1965–1998. Příroda, 2000, 17: 25-38.

HROUDOVÁ-PUČELÍKOVÁ, Zdenka. A comparative study of the ecology of Festuca valesiaca Gaudin and Festuca rupicola Heuff. Folia geobotanica & phytotaxonomica, 1972, 7: 53-79.

KUBÍKOVÁ Jarmila. Imise a teplomilné skalní stepi. – In: Chráněná území, národní parky, znečištění a lidé. Sborník referátů z mezinárodní konference ČÚOP a IUCN v Krkonoších, Špindlerův Mlýn, 1990: 276–288.

PETŘÍK Petr; HROUDOVÁ Zdenka; WILD Jan. Co se lze dozvědět z dlouhodobých sledování aneb půl století se skalní stepí. Botanika, 2022,1: 5–8.

PETŘÍK Petr, et al. Dynamika vývoje stepního porostu na vrcholové stepi na Strážišti u Korna – zpracování dat za 50 let sledování trvalých ploch. – Zpráva ke smlouvě PPK-495a/25/17 uzavřené mezi BÚ AV ČR, v. v. i. a AOPK ČR, 26 pp. Depon in: AOPK ČR, Správa CHKO Český kras, 2017.

PUČELÍKOVÁ Z. Ekologická studie kostřavy walliské (Festuca valesiaca GAUDIN) a kostřavy žlábkovité (Festuca rupicola HEUFF.). – Ms., [Dipl. práce, depon. in knih. Kat. Bot. Př.F. UK Praha], 1967.

Long-term monitoring of permanent plots in a steppe community occurring on Strážiště Hill in the Bohemian Karst (Central Bohemia) demonstrated the reaction of xerothermic grasslands to gradual changes in habitat conditions and/or climatic extremity. While the period of moderate temperatures and satisfactory precipitation supported prevailing mesophytes, the following warm and dry period resulted in regeneration of formerly dominant Festuca valesiaca. The recent climatic situation supports cyclic renewal of steppe stands with a stable group of typical species.