K dalšímu čtení v Živě

Velká písmena a zkratky v ochraně přírody

Citovaná a použitá literatura

REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník, 2. vyd. LEDA, Praha 2015

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého, 2. vydání, NLN, Praha 1997

Akademická příručka českého jazyka, Academia, Praha 2014 (APČJ)

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha 1994 (SSČ)

Slovník spisovného jazyka českého, Nakladatelství ČSAV, Praha 1960–1971, 4 sv.; reedice Academia, Praha 1989, 8 sv. (SSJČ)

Příruční slovník jazyka českého, Státní nakladatelství / SPN, Praha 1935–1957 (PSJČ)

Nový akademický slovník cizích slov, Academia, Praha 2005 (NASCS)

Internetové zdroje

Internetová jazyková příručka http://prirucka.ujc.cas.cz

Český národní korpus https://kontext.korpus.cz/

Vokabulář webový https://vokabular.ujc.cas.cz/

Naše řeč http://nase-rec.ujc.cas.cz

CHKO Český kras https://www.nature.cz/web/chko-cesky-kras

Krašský ovčák https://cs.wikipedia.org/wiki/Kra%C5%A1sk%C3%BD_ov%C4%8D%C3%A1k