Sekundární sukcese na opuštěných polích (úhorech) je leckde významným krajinotvorným procesem. Nejvíce polí se u nás přestalo využívat po vyhnání Němců z pohraničí a po spuštění železné opony v hraničním pásmu. Mnoho především malých, živinami chudých, hůře dostupných nebo jinak obtížněji obdělávatelných polí bylo ponecháváno ladem jak v době komunistické diktatury, tak i poté, zejména v 90. letech 20. století po rozpadu socialistických zemědělských družstev a státních statků. Vstupem do Evropské unie a tím nastartovaným větším tokem dotací do zemědělství se některé z těchto ploch začaly opět obdělávat. Do určité míry podobně tomu bylo i na území Českého krasu. Tímto územím se zabývala řada výzkumníků z pražské Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a zájem vyvrcholil v 70. a 80. letech minulého století velkým mezioborovým projektem výzkumu sukcese na opuštěných polích. Článek shrnuje výsledky téměř 50 let výzkumu sukcese na opuštěných polích v Českém krasu.

K dalšímu čtení v Živě

K 75. narozeninám Marcela (Marka) Rejmánka (2021, 5)

Citovaná a použitá literatura:

CRAMER, Viki A., et al. (ed.). Old fields: dynamics and restoration of abandoned farmland. Washington, DC: Island Press, 2007.

JÍROVÁ, Alena; KLAUDISOVÁ, Alexandra; PRACH, Karel. Spontaneous restoration of target vegetation in oldfields in a central E uropean landscape: a repeated analysis after three decades. Applied Vegetation Science, 2012, 15.2: 245-252.

OSBORNOVÁ, Jana, et al. (ed.). Succession in abandoned fields: studies in Central Bohemia, Czechoslovakia. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, Geobotany, 15. ISBN 0-7923-0401-2.

PRACH, Karel; PYŠEK, Petr; ŠMILAUER, Petr. Prediction of vegetation succession in humandisturbed habitats using an expert system. Restoration Ecology, 1999, 7.1: 15-23.

PRACH, Karel; LEPŠ, Jan; REJMÁNEK, Marcel. Old field succession in central Europe: local and regional patterns. Old fields: dynamics and restoration of abandoned farmland, 2007, 180-201.

An intensive multidisciplinary research project was conducted in the second half of the 1970s and the first half of the 1980s, and the successional vegetation has been extensively observed since that time. Three particular successional series were roughly distinguished: dry – running towards steppe-like communities with scattered shrubs; mesic – after some two decades approaching close woodland; and wet – arrested after three decades in the reed bed stage. Some of the oldest abandoned fields (about 100 years old) are already similar in their species composition to the natural woodland vegetation in the area.