Chráněná krajinná oblast Český kras byla založena v roce 1972. Je to cenné území nejen svou bohatou flórou a faunou, ale také jedinečnou geologickou historií. Pro svou biologickou bohatost a relativně blízkou vzdálenost od hlavního města Prahy je dlouhodobě velmi vyhledávanou oblastí mezi přírodovědci. Řada skupin živočichů je zde proto dlouhodobě studována. Patří mezi ně i vrubounovití brouci. Ze 117 druhů vrubounovitých brouků známých z České republiky se jich přibližně 70 vyskytuje v této chráněné krajinné oblasti. Některé patří k chráněným a ohroženým druhům. Ucelená práce zahrnující výsledky z celého území Českého krasu však zatím chybí. Během existence chráněné krajinné oblasti některé druhy pravděpodobně zcela vymizely, jiné se naopak objevily. Důvodem výskytu dalších druhů jsou zejména četné managementové zásahy zajišťující vhodné biotopy, např. pastvu pro býložravce, a to bez použití antiparazitik. Taková pastva poskytuje koprofágním druhům substrát pro vývoj dalších generací. Důležité jsou také pravidelné výřezy keřů a stromů kolem starých solitérních listnáčů, které jsou vhodné pro saproxylofágní druhy.

K dalšímu čtení v Živě

„Jen trochu blíže, Hrdobci...“ aneb ne každý hovnivál válí (2014, 5)

Související článek

I vy můžete pomoci s mapováním hranice dvou druhů nosorožíků napříč Evropou! (2023, 2)

Citovaná a použitá literatura:

AMBROŽOVÁ Lucie. 2022: Do milovické rezervace velkých kopytníků se vrátil jeden z nejvzácnějších českých brouků. Vysadili ho tam vědci.

Online na https://www.ceska-krajina.cz/3236/do-milovicke-rezervace-velkych-kopytniku-se-vratil-jeden-z-nejvzacnejsich-ceskych-brouku-vysadili-ho-tam-vedci/?fbclid=IwAR0O4ZD7MGHP0VVa5gHoNrZDFvPsBwgOPY0ebr_NLVPox9E5DJ28kCdbaEM

HRŮZOVÁ, Lucie. Koprofágní listorozí brouci na území CHKO Český kras. Český kras, 2019, 45: 39–48.

HRŮZOVÁ, Lucie; ŠPRYŇAR, Pavel. Páchník hnědý (Osmoderma barnabita) – nový druh brouka pro CHKO Český kras. Český kras, 2022, 48: 40–41.

KRÁL, David; BEZDĚK Aleš. Scarabaeoidea (vrubounovití). Pp. 409–413. In: HEJDA R., FARKAČ J. & CHOBOT K. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates. Příroda, 2017, 36: 1–612.

SOMMER, David; ČÍŽEK, Lukáš; ŠÍPEK, Petr. Obory nejen pro zvěř? I. díl – Historie a přírodní rozmanitost. Myslivost, 2021, 69/99 (7): 24–29.


The Bohemian Karst Protected Landscape Area was established in 1972. It is a valuable territory not only for its rich flora and fauna, but also for its unique geological history. Due to its biological richness and relatively close distance from the capital city of Prague, it has long been a highly studied area among biologists. A number of groups of animals have therefore been studied here for a long time, including scarab beetles (Scarabaeoidea). Of the 117 species of this group known from the Czech Republic, almost 70 are registered in this protected area. Some are protected and endangered species. However, a comprehensive work summarizing results from the entire territory of the Bohemian Karst is still lacking. During the existence of the protected landscape area, some species have probably disappeared completely, while others have appeared. The reason for the occurrence of newly recorded species is mainly numerous management interventions ensuring suitable biotopes, including grazing for herbivores without the use of antiparasitics. Such grazing provides coprophagous species with a substrate for the development of subsequent generations. Regular cuttings of shrubs and trees around old solitary deciduous trees, which are suitable for saproxylophagous species, are also important.