Pro svou malou, mnohdy až miniaturní velikost jsou chalcidky (nadčeleď Chalcidoidea) z řádu blanokřídlých (Hymenoptera) snadno přehlédnutelným hmyzem. Jejich druhové bohatství, životní strategie a morfologická diverzita jsou však obrovské. Drtivá většina se vyvíjí jako parazitoidi nejrůznějších druhů a vývojových stadií hmyzu. Článek přibližuje detaily stavby těla několika druhů chalcidek, včetně vůbec nejmenšího hmyzu na světě.

Because of their small, often even miniature size, chalcids (superfamily Chalcidoi­dea) of the order Hymenoptera are easily overlooked insects. However, their species richness, life strategies and morphological diversity are enormous. The vast majority evolve as parasitoids of a wide variety of in­sect species and developmental stages. This article presents details of the body structure of several species of chalcids, including the smallest insect in the world.