Dne 4. dubna tohoto roku si takovou otázku kladli účastníci diskuzního semináře Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) s názvem Příležitost pro udržitelnější hospodaření s krajinou. V podtitulu prozrazoval, co by mohlo být tou příležitostí: povede k tomu nařízení o obnově přírody? Návrh Evropského parlamentu (EP) a Rady Evropské unie jako součást balíčku pro obnovu přírody, který předložila 22. června 2022 Evropská komise (EK), je sice teprve připravován, ale vzhledem k jeho důležitosti při obnově poškozených ekosystémů v Evropě je nutné se jím zabývat v předstihu – dokud lze znění ještě upravovat. Jak ve společném stanovisku Restore Nature pochopilo celkem 207 organizací občanského sektoru z celé Evropy. Obrátily se na vlády členských států, poslance EP a EK, aby přijali nařízení k obnově přírody do konce r. 2023. Žádaly, aby do r. 2030 bylo nejméně 30 % pevniny EU a nejméně 30 % mořských oblastí EU pokryto účinnými opatřeními obnovy. K tomu směřovala i závěrečná diskuze semináře STUŽ.

Bližší zájemci o tuto tematiku mohou zhlédnout videozáznam celého semináře na webu https://stuz.cz nebo přímo na následujícím odkazu https://stuz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1562:zaznam-seminare-prilezitost-pro-udrzitelnejsi-hospodareni-s-krajinou-4-4-2023&catid=10&Itemid=70

Poznámky k článku ainternetové odkazy na zdrojové dokumenty:
• Balíček legislativních opatření na obnovu poškozených přírodních ekosystémů v Evropě do roku 2050 a snížení používání pesticidů o polovinu do roku 2030, Evropská komise 22. června 2022

• Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European, Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, The European Green Deal, COM/2019/640 final

• Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o obnově přírody z 22. června 2022, COM(2022) 304 final, 2022/0195(COD), český překlad viz https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0304&from=EN
Návrh vychází ze Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti z roku 2020, která požadovala právně závazné cíle EU v oblasti biologické rozmanitosti, když se nepodařilo splnit cíle předchozí strategie. Návrh nařízení je splněním tohoto úkolu ze strany Evropské komise, a proto se k návrhu postavila pozitivně jak Rada, tak Evropský parlament.

• Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030.
 Navrácení přírody do našeho života. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, Brusel, 20. května 2020, COM(2020) 380 final, https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/biologicka_rozmanitost_2030/$FILE/ODOIMZ-Strategie_EU_biodiverzita-20210518.pdf
příloha https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/biologicka_rozmanitost_2030/$FILE/ODOIMZ-Strategie_EU_biodiverzita_p%C5%99%C3%ADloha-20210518.pdf
• Rámcovou směrnici EP a Rady 2000/60/ES z roku 2000 o vodách (RSV)

Společné stanovisko k obnově přírody (Restore Nature) podepsalo 207 organizací občanského sektoru ze zemí EU.
Prohlášení najdete na https://www.restorenature.eu/File/UPDATED%20RestoreNature%20joint%20statement.docx.pdf
Z organizací v České republice podepsaly prohlášení STUŽ, Arnika, Greenpeace, WWF Czechia, ČSO, Hnutí Duha, Jihomoravská pobočka ČSO a Česká klimatická koalice. V překladu znělo:
Společné prohlášení #RestoreNature

My, níže podepsaných 207 organizací občanské společnosti, vyzýváme všechny členské státy EU, poslance Evropského parlamentu a Evropskou komisi, aby urychleně přijali důkladný zákon o obnově přírody, který by byl vhodný k řešení dvojího problému, a to krize biologické rozmanitosti a klimatické krize.
Směřujeme k masovému vymírání biologické rozmanitosti a klimatickému kolapsu, které ohrožují samotný základ života, jak ho známe. Vědecké poznatky o tom hovoří jasně. Dosavadní úsilí bylo do značné míry nedostatečné k řešení těchto krizí a k obnovení našeho vztahu s přírodou. Nepřekvapí, že stále častější sucha, povodně a lesní požáry způsobují, že se stále častěji objevují dopady těchto krizí v celé Evropě.
Nařízení EU o obnově přírody je jedinečnou příležitostí tohoto desetiletí, jak změnit cestu od neustálého zhoršování stavu k obnově, kdy budeme směřovat k bezpečné a odolné budoucnosti života v souladu s přírodou. Obnova přírody znamená obnovu našeho největšího spojence při řešení klimatické krize a jejích závažných dopadů, obnovu našeho vlastního zdraví a blahobytu a obnovu našich zdrojů obživy a ekonomik. Obnova přírody je jednou z nejlepších investic, které může naše společnost učinit. Čas se však krátí.
Vyzýváme proto vlády jednotlivých států, poslance Evropského parlamentu a Evropskou komisi, aby:
● Přijali nařízení o obnově přírody do konce roku 2023.
● Zajistili, aby do roku 2030 probíhala obnova přírody na pevnině a v mořích EU ve velkém měřítku. Podporujeme proto návrh zpravodaje Evropského parlamentu k zajištění, aby do roku 2030 nejméně 30 % půdy EU a nejméně 30 % mořských oblastí, které jsou součástí EU, bylo pokryto účinnými opatřeními pro obnovu území, se spravedlivými a proporcionálními příspěvky všech členských států.
● Zajistili vysoké cíle v oblasti obnovy přírody pro všechny ekosystémy, na které se vztahuje právní návrh (suchozemská, sladkovodní, pobřežní a mořská přírodní stanoviště, městské ekosystémy, řeky, stanoviště opylovačů, zemědělské ekosystémy, rašeliniště a lesní ekosystémy). Cíle musí odpovídat rozsahu a naléhavosti problému krizí biologické rozmanitosti a klimatu.
● Zajistili, aby všechny cíle byly plně splněny nejpozději do roku 2040. Odložení opatření do roku 2050 podkopává závazky EU týkající se neutrality v oblasti klimatu a hrozí, že se překročí hranice nevratných bodů zvratu.
● Přijali plně proveditelné cíle s jasnými zárukami, které zajistí, že společná rybářská politika nezablokuje provádění obnovy moří.
● Zajistili, aby se obnovené ekosystémy dlouhodobě nezhoršovaly. Umožnění zhoršování stavu přírodních stanovišť hned po jejich obnově nejenže neřeší krizi v oblasti životního prostředí, v dlouhodobé perspektivě, ale je také ze své podstaty neefektivní a plýtvá veřejnými prostředky.
● Podporovali silný rámec odpovědnosti, který zajistí, aby všechny členské státy poctivě přispívaly k dodržování práva a mohly být pohnány k odpovědnosti.
● Vyzvali k poskytnutí vyhrazených finančních prostředků na obnovu přírody v rámci příštího rozpočtu EU.
● Postavili se zájmovým skupinám, které se neustále pokoušejí znemožnit zákon o obnově přírody. Oddalování opatření, oslabování ambicí nebo omezování působnosti zákona povede pouze k tomu, že bude obtížnější, nákladnější a časově náročnější řešení důsledků. To by ohrozilo život náš i všech ostatních bytostí. Pojďme to tedy udělat hned.
Další informace naleznete na webu restorenature.eu
Signatáři: (viz anglickou verzi)