Stále častěji si uvědomujeme důležitost kvality prostředí, ve kterém žijeme. Více vnímáme rostoucí negativní dopady znečištění ovzduší, vody a půdy, ale i problémy související s velkoplošným hospodařením v zemědělské krajině nebo např. monokulturním pěstováním smrku v našich lesích. V důsledku změn klimatu se navíc budeme muset daleko více vyrovnávat s projevy dlouhodobého sucha a nedostatku vody, povodněmi, zvyšováním teplot, ale i extrémními výkyvy počasí projevujícími se vlnami veder, přívalovými srážkami nebo např. vichřicemi. Na řadu také přicházejí otázky, jak se s negativními projevy změn klimatu vyrovnat, jak zachovat kvalitní prostředí tak, abychom nesnižovali kvalitu našeho života. Praxe ukazuje, že důležité jsou funkční ekosystémy, neboť technická řešení mnohdy nestačí nebo jsou značně nákladná. Je proto nutné zvýšenou pozornost upírat k přírodě blízkým řešením, a především k významu zelené infrastruktury. Proč právě spojení zelená infrastruktura a nestačí jen zeleň, zvláště když máme zažitější sousloví dopravní infrastruktura nebo energetická infrastruktura?

Internetové odkazy

Water Infrastructure Improvement Act

Stránky American rivers - What is green infrastructure?

Adaptační strategie města České Budějovice na změnu klimatu

Citovaná a použitá literatura

BOUČEK, Z. et al. Parky v sídlech, závěrečná zpráva “Zásady intenzifikace soustavy sídelní zeleně.” Průhonice, 1987.

BRAQUINHO, C., et al. A TYPOLOGY OF URBAN GREEN SPACES , ECO 2015, 7, 61.

DIRECTORATE-GENERAL FOR REGIONAL AND URBAN POLICY. The EU compendium of spatial planning systems and policies. European Commission, Luxembourg, 1997.

EVROPSKÁ KOMISE. Hodnocení vývoje implementace strategie EU pro zelenou infrastrukturu {SWD(2019) 184 final} 2019.

EVROPSKÁ KOMISE. Zelená infrastruktura – zlepšování přírodního kapitálu Evropy {SWD(2013) 155 final} 2013.

HANDLEY, John, et al. Providing accessible natural greenspace in towns and cities: a practical guide to assessing the resource and implementing local standards for provision. Centre for Urban and Regional Ecology, 2003, 1-36.

HANDLEY, John, et al. Providing Accessible Natural Greenspace in Towns and Cities. 2011.

HANSEN, Rieke, et al. Urban Green Infrastructure: A Guide for Practitioners.2017.

MAIER, Karel, et al. Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury (TAČR Beta – TB050MMR001). Praha. 2020.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Nová Agenda pro města. 2016.

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ. Úmluva Rady Evropy O krajině (Sbírka mezinárodních smluv č. 27 / 2021).

POELMAN, H. A walk to the park? Assessing access to green areas in Europe’s cities. 2018.

ŠIMKO, Ľubomír. Vyhodnocení prvků zelené infrastruktury na území města Českých Budějovic. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká Fak. 2020.

VAN DE VOORDE, Tim. Spatially explicit urban green indicators for characterizing vegetation cover and public green space proximity: A case study on Brussels, Belgium. International Journal of Digital Earth, 2017, 10.8: 798-813. doi:10.1080/17538947.2016.1252434