Člověk a oheň jsou dlouhodobě spjatí, bez ohně by nebylo možné proniknout mimo tropický pás. Od počátku holocénu narůstá ve střední Evropě hustota populace a každé sídliště je spojené s ohněm, který spotřebovává značné množství paliva. Zároveň vidíme výrazný nárůst četnosti požárů v krajině. Spotřeba dřeva byla od počátku tak značná, že vyžadovala management a uměle zakládané požáry mohou být jedním z nejefektivnějších způsobů, jak suché dřevo připravit. S rozvojem zemědělství se spotřeba dřeva spíše navyšuje a zásah do ekosystémů vrcholí v době bronzové, kdy můžeme vidět vysloveně kolonizační proměny krajiny. Dlouhodobý tlak na lesy ve formě zakládaných požárů a později pastvy tak nejspíše vede k tomu, že v mladém holocénu začnou v našich lesích dominovat jedle a buk, dva druhy odolné vůči požárům i pastvě.

Citovaná a použitá literatura

ABRAHAM, Vojtěch, et al. Spatially explicit, quantitative reconstruction of past vegetation based on pollen or charcoal data as a tool for autecology of trees. Landscape Ecology, 2023, 1-17.

BOBEK, Přemysl; ŠAMONIL, Pavel; JAMRICHOVÁ, Eva. Biotic controls on Holocene fire frequency in a temperate mountain forest, Czech Republic. Journal of Quaternary Science, 2018, 33.8: 892-904.

BOBEK, Přemysl, et al. Human-induced changes in fire regime and subsequent alteration of the sandstone landscape of Northern Bohemia (Czech Republic). The Holocene, 2018, 28.3: 427-443.

POKORNÝ, Petr, et al. Managing wilderness? Holocene-scale, human-related disturbance dynamics as revealed in a remote, forested area in the Czech Republic. The Holocene, 2022, 32.6: 584-596.

POKORNÝ, Petr, et al. Palaeoenvironmental research of the Schwarzenberg Lake, southern Bohemia, and exploratory excavations of this key Mesolithic archaeological area. Památky archeologické, 2010, 101.

SVOBODA, Jiří, A., ed. Mezolit severních Čech. Komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 1978–2003. Dolnověstonické studie 9. Brno, Děčín, Archeologický ústav AV ČR Brno, Národní park České Švýcarsko, Oblastní muzeum Děčín. 2003

SVOBODA, Jiří, A., ed. Mezolit severních Čech II. Komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 2003–2015. Dolnověstonické studie 22. Brno, Archeologický ústav AV ČR Brno, v. v. i. 2017

ŠÍDA, Petr; POKORNÝ, Petr. Mezolit severních Čech III. Vývoj pravěké krajiny Českého ráje: Vegetace, fauna, lidé. Dolnověstonické studie 25. 1-600 s. Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i. 2020. ISBN 978-80-7524-036-1

Man and fire have been linked together for a long time, and without fire it would be impossible for humans to penetrate beyond the tropical zone. Since the beginning of the Holocene, population density has been increasing in Central Europe, and each settlement is associated with fire, which consumes a significant amount of fuel. At the same time, we see a significant increase in the frequency of fires in the countryside. The consumption of wood was so significant from the beginning that it required wood management, and artificial fires can be one of the most effective ways to prepare dry wood for later use. With the development of agriculture, the consumption of wood tends to increase and the impact on ecosystems peaks in the Bronze Age, when we can see clearly colonising changes in the landscape. The long-term pressure on forests in the form of fires and later grazing most probably leads to the fact that in the young Holocene, fir and beech, two species resistant to fires and grazing, will start to dominate in our forests.