Bělozubka tmavá (Crocidura russula) je rozšířený druh hmyzožravce, který se vyskytuje v severní Africe, od Maroka po Tunisko, a v jižní a západní Evropě až do západně-středních oblastí Švýcarska a Německa. Vyskytuje se od hladiny moře do nadmořské výšky 1 200 m, i když v středomořském prostředí může dosáhnout až 2 000 m. Vyskytuje se také na některých středomořských a atlantských ostrovech a nedávno byl hlášen jako rychle se šířící druh v Irsku a také jako nový druh pro Velkou Británii. Limit jejího severovýchodního areálu výskytu byl doposud znám z východního Německa. V roce 2022 byla tato bělozubka nově objevena v západní části České republiky v Karlovarském kraji. Aktuální areál výskytu tohoto druhu v České republice je ale doposud neznámý. Tento druh je pravidelně zmiňován pro své konkurenční chování vedoucí k lokálnímu vyhynutí rezidenčních druhů hmyzožravců, např. rejska malého (Sorex minutus) v Irsku, bělozubky šedé (C. suaveolens) a bělozubky bělobřiché (C. leucodon) ve Švýcarsku a Německu. Proto by měl být dopad bělozubky tmavé na místní populace dalších rejskovitých druhů bedlivě monitorován. V roce 2023 tedy začali vědci z Ústavu biologie obratlovců AV ČR nový monitorovací projekt ve spolupráci s Muzeem Karlovy Vary v rámci programu regionální spolupráce Akademie věd ČR (R200932301, 2023–25). Cílem projektu je zjištění aktuálního rozšíření bělozubky tmavé na Chebsku, stanovištní preference, nároky a další aspekty jejího života, stejně jako to, jak na příchod nového druhu budou reagovat místní druhy rejskovitých a hlodavci.

K dalšímu čtení v Živě

Echolokace a akustická komunikace rejskovitých hmyzožravců I. Orientace v prostoru a seismické vibrace (2016, 2)

Echolokace a hlasové projevy rejskovitých hmyzožravců II. Vnitrodruhová komunikace a ontogeneze hlasového repertoáru (2016, 3)

Jak se žije nejmenšímu savci světa (2018, 1)

Citovaná a použitá literatura

ANDĚRA, Miloš a GAISLER, Jiří. Savci České republiky: popis, rozšíření, ekologie, ochrana. Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-200-2185-4.

ANDĚRA, Miloš.; HANZAL, Vladimír. Atlas rozšíření hmyzožravců České republiky. Atlas of distribution of insectivores of the Czech Republic. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 2022.

BALLOUX, Francois; GOUDET, Jerome; PERRIN, Nicolas. Breeding system and genetic variance in the monogamous, semisocial shrew, Crocidura russula. Evolution, 1998, 52.4: 1230-1235.

BOND, Ian. F., et al. First records of the greater white-toothed shrew Crocidura russula from Great Britain. https://doi.org/10.5281/zenodo.7711607.

BRÄNDLI, Laura, et al. Evolutionary history of the greater white-toothed shrew (Crocidura russula) inferred from analysis of mtDNA, Y, and X chromosome markers. Molecular Phylogenetics and Evolution, 2005, 37.3: 832-844. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2005.06.019.

BROWETT, Samuel S., et al. Resource competition drives an invasionreplacement event among shrew species on an island. Journal of Animal Ecology, 2023, 92.3: 698-709.

CANTONI, Debora; VOGEL, Peter. Social organization and mating system of free-ranging, greater white-toothed shrews, Crocidura russula. Animal behaviour, 1989, 38.2: 205-214.

DUARTE, L. C., et al. Inbreeding in the greater whitetoothed shrew, Crocidura russula. Evolution, 2003, 57.3: 638-645. http://www.jstor.org/stable/3094775

DE BELLOCQ, Joëlle Goüy, et al. First record of the greater white-toothed shrew, Crocidura russula, in the Czech Republic. Journal of Vertebrate Biology, 2023, 72.23047: 23047.1-9. https://doi.org/10.25225/jvb.23047

MCDEVITT, Allan D., et al. Invading and expanding: range dynamics and ecological consequences of the greater white-toothed shrew (Crocidura russula) invasion in Ireland. PloS one, 2014, 9.6: e100403. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0100403

NALLY, Jarlath E., et al. Emerging infectious disease implications of invasive mammalian species: the greater white-toothed shrew (Crocidura russula) is associated with a novel serovar of pathogenic Leptospira in Ireland. PLoS neglected tropical diseases, 2016, 10.12: e0005174. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0005174

NICOLAS, Violaine, et al. Identification moléculaire et histoire phylogéographique et démographique des musaraignes du Maroc septentrional. Molecular identification, phylogeographic and demographic history of shrews from northern Morocco. Travaux de l’Institut Scientifique, Série Générale, 2015, 8: 141-150.

SCHNEIDEROVÁ, Irena. Echolokace a hlasové projevy rejskovitých hmyzožravců I. Orientace v prostoru a seismické vibrace. Živa, 2016, 2: 91-93.

VOGEL, Peter, et al. Range expansion of the greater white-toothed shrew Crocidura russula in Switzerland results in local extinction of the bicoloured white-toothed shrew C. leucodon. Acta Theriologica, 2002, 47: 15-24.

The Greater White-toothed Shrew (Crocidura russula) is a widespread species of insectivores that is found in northern Africa, from Morocco to Tunisia, and in southern and western Europe up to the western-central regions of Switzerland and Germany. It occurs from sea level to elevations of 1,200 m, although it can reach up to 2,000 m in Mediterranean landscapes. It also occurs on some Mediterranean and Atlantic islands and has recently been reported as a rapidly spreading species in Ireland and also as a new species for Great Britain. The known eastern distribution limit of C. russula on mainland Europe was described as having moved from East Germany to the western part of Czech Republic in the Karlovy Vary region in 2022. However, the actual distribution of this species in the Czech Republic is still unknown. Crocidura russula has been reported to be a competitor with resident shrew species resulting in local extinctions. This species is an invasive species in Ireland, spreading rapidly to the detriment of S. minutus. In continental Europe, C. russula has been reported spreading in several regions at the expense of C. suaveolens in Bavaria, Germany, and C. leucodon in Switzerland and north-western Germany. Hence the impact of C. russula on resident species in the Czech Republic should be monitored carefully. Therefore in 2023 scientists from the CAS Institute of Vertebrate Biology started a new monitoring project in collaboration with the Museum of Karlovy Vary within the Czech Academy of Sciences Regional Collaboration Programme (R200932301, 2023–25). The aim of the project is to determine the current distribution of C. russula in western Bohemia, habitat preferences, requirements, and any other aspects of its life, as well as how the arrival of the new species will be responded to by the original local species of shrew and rodents.