CHKO Beskydy byla zařazena na celosvětový seznam významných ptačích území. Na jejím území byly vyhlášeny ptačí oblasti Beskydy a Horní Vsacko, které mají za úkol chránit 10 evropsky významných druhů ptáků vázaných na horské lesy a dva druhy zemědělské krajiny. Beskydy hostí jednu z nejvýznamnějších populací strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos) a puštíka bělavého (Strix uralensis) v České republice a kromě Šumavy se zde ještě vyskytuje tetřev hlušec (Tetrao urogallus).

Citovaná a použitá literatura

KŘENEK, Daniel. Vymezení jádrových území a navržení přírodě blízkého hospodaření v lesích s ohledem na zachování ptačích druhů jako předmětu ochrany v ptačích oblastech Horní Vsacko a Beskydy. Arion – sdružení přírodovědců a ochránců přírody, 2006, (nepubl.).

KŘENEK, Daniel. Zhodnocení stávající sítě MZCHÚ a populací významných ptačích druhů v Ptačí oblasti Beskydy na území LS Jablunkov, obor: ornitologie, ČSOP 76/06 Orchidea Valašsko, PRO AOPK ČR a CHKO Beskydy, 2017, (nepubl.).

KŘENEK, Daniel. Výskyt lindušky horské (Anthus spinoletta) v CHKO Beskydy. Acrocephlaus 2019, 34: 34-37.

KŘENEK, Daniel; KRUPA, Martin. Vývoj populace tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) v CHKO Beskydy v období let 1936-2013 a faktory jejího poklesu. Acrocephlaus 2013, 28: 21-28.

KŘENEK, Daniel; PAVELKA, Jiří. Vymezení nových maloplošně chráněných území v Ptačí oblasti Horní Vsacko a zhodnocení významu klíčových lesních porostů a komplexů pro předmětné a zvláště chráněné druhy. ČSOP 76/06 Orchidea Valašsko a Hnutí Duha, 2013 (nepubl.).

KŘENEK, Daniel; PAVELKA, Jiří. Zhodnocení početnosti puštíka bělavého (Strix uralensis), v letech 2009-2014 v Beskydech a na Moravě. Zpravodaj SOVDS 2015, 15: 3-6.

KŘENEK, Daniel; ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina. 2017: Puštík bělavý na severní Moravě a ve Slezsku v roce 2017. Acrocephalus 2017, 32:17-22.

The Beskydy Protected Landscape Area has been included in the global list of Im­portant Bird Areas. The Beskydy and Horní Vsacko bird areas have been declared on its territory to protect 10 species of Im­portant European bird species associated with mountain forests and two agricultural landscape species. The Beskydy Mountains host one of the most important populations of the White-backed Woodpecker (Dendrocopos leucotos) and the Ural Owl (Strix uralensis) in the Czech Republic, while the Western Capercaillie (Tetrao urogallus) occurs here as well as in Šumava.