Krkonošský národní park je jednou z posledních relativně perspektivních oblastí pro dlouhodobou existenci tetřívka obecného (Lyrurus tetrix) v České republice. Kvůli izolovanosti dílčích populací a dramatickému poklesu početnosti se tento silně ohrožený druh ocitá na hranici životaschopnosti. Popularita Krkonoš v kombinaci s jejich méně dominantní rozlohou zůstává prokletím zdejší ohrožené přírody. Zdá se, že od sčítání v roce 2020 se populace stabilizovala. Času, který zbývá, než se v genetice tetřívků projeví vliv úbytku biotopů, fragmentace a rušení, ale nezbývá mnoho.

Citovaná a použitá literatura

FLOUSEK, Jiří a GRAMSZ, Bożena. Atlas hnízdního rozšíření ptáků Krkonoš (1991-1994) = Atlas ptáków lęgowych Karkonoszy 1991-1994. Vrchlabí: Správa Krkonošského národního parku, 1999. ISBN 80-902489-6-9.

FLOUSEK, Jiří; GRAMSZ, Bożena; TELENSKÝ, Tomáš. Ptáci Krkonoš – atlas hnízdního rozšíření 2012–2014 / Ptaki Karkonoszy – atlas ptaków lęgowych 2012–2014. Správa KRNAP Vrchlabí, Dyrekcja KPN Jelenia Góra, 2015.

FEŘTOVÁ, Jitka. Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice (Registrační číslo projektu EIS: CZ.05.4.27/0.0/17_078/0005239). Závěrečná zpráva: Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích – tetřívek obecný v Ptačí oblasti Jizerské hory, 2023

SVOBODOVÁ, Jana; SEGELBACHER, Gernot; HÖGLUND, Jacob. Genetic variation in Black Grouse populations with different lekking systems in the Czech Republic. Journal of Ornithology, 2011, 152: 37-44.

ROLEČKOVÁ, Barbora; HÁJKOVÁ, Petra. Ochranářská genetika – co víme o kondici populací tetřívka v České republice. In: Tomášek V., Volf O., Mikslová K., Pelikánová H. (eds). Tetřívek – Poslední šance? Vrchlabí: Správa KRNAP, 2023. ISBN - 978-80-7535-160-9

NOVOTNÝ, B. Poslední lokalita tetřívka obecného (Lyrurus tetrix) na Jilemnicku. Prunella, 1997, 2:21.

ROMPORTL, Dušan; ZÝKA, Vladimír; PELIKÁNOVÁ, Hana. Fragmentace a konektivita habitatů tetřívka v Krkonoších a Jizerských horách. In: Tomášek V., Volf O., Mikslová K., Pelikánová H. (eds) (2023): Tetřívek – Poslední šance? Vrchlabí: Správa KRNAP, 2023. ISBN - 978-80-7535-160-9

SVOBODOVÁ, Jana; TOMÁŠEK, Václav. Ekologie a biologie tetřívka. In: Tomášek V., Volf O., Mikslová K., Pelikánová H. (eds) (2023): Tetřívek – Poslední šance? Vrchlabí: Správa KRNAP, 2023. ISBN - 978-80-7535-160-9

SVOBODOVÁ, Jana. Nehasnoucí hvězda–tetřívek obecný (Tetrao tetrix) Undying star–the Black Grouse (Tetrao tetrix).

NAVIMEDIA. Horskasluzba.cz: Horská služba zasahovala vloni v letní sezóně u bezmála 6 000 úrazů. Výrazný podíl měli cyklisté. Projekt „Na kole jen s přilbou“ varuje před zbytečnými riziky. [online]. Špindlerův Mlýn: Horská služba ČR, 2024 [cit. 2023-05-12]. Dostupné z: https://www.horskasluzba.cz

WEIDINGER, Karel.: Predace tetřívků. In: Tomášek V., Volf O., Mikslová K., Pelikánová H. (eds) (2023): Tetřívek – Poslední šance? Vrchlabí: Správa KRNAP, 2023. ISBN - 978-80-7535-160-9

The Krkonoše National Park is one of the last relatively favourable areas for the long-­-term existence of the Black Grouse (Lyrurus tetrix) in the Czech Republic. Due to the isolation of sub-populations and the dramatic decline in abundance, this highly en­dangered species is only on the threshold of viability. The popularity of the Krkonoše Mts. (Giant Mts.) combined with their size remains the bane of the locally endangered nature. Since the 2020 census, the population seems to have stabilised. However, there is not much time left before the effects of ha­bitat loss, fragmentation and disturbance become apparent in the grouse’s genetics.