Anuální halančíci – ryby z čeledí Nothobranchiidae a Rivulidae (řád Cyprinodontiformes) – se přizpůsobili životu v pravidelně vysychajících savanových tůních. Několikaměsíční období sucha přežívají tyto ryby ve stadiu embrya v substrátu dna. Zároveň jsou anuální halančíci přirozeně krátkověcí a zpravidla se nedožívají déle než jednoho roku. Pozornost řady laboratoří zabývajících se výzkumem stárnutí se tak v současnosti upřela na halančíka tyrkysového (Nothobranchius furzeri) kvůli jeho extrémně zrychlenému tempu života a krátkověkosti. Tato první a úvodní kapitola z připravovaného seriálu o využití anuálních halančíků v experimentální biologii představuje hlavní okruhy, kterým se dlouhodobě věnuje naše skupina na Ústavu biologie obratlovců AV ČR.

Nadcházející kapitoly budou pojednávat o studiu chování a mezidruhových bariér, schopnosti embryí přežít extrémní podmínky, nebo evoluci životních strategií a stárnutí. S tímto výzkumem se pojí standardizace a optimalizace laboratorních podmínek halančíka tyrkysového jako nového modelového druhu. Připravovaný seriál má za cíl ukázat širokou možnost uplatnění anuálních halančíků v experimentálním výzkumu, jež nemusí nutně spočívat v biomedicíně, ale ve vhledech do obecné ekologie či fungování evoluce.

K dalšímu čtení v Živě

Anuální halančíci – ryby adaptované na sezonně vysychající biotopy (2013, 6)

Použitá literatura

NAGY, B., WATTERS, B. R. 2022. A review of the conservation status of seasonal Nothobranchius fishes (Teleostei: Cyprinodontiformes), a genus with a high level of threat, inhabiting ephemeral wetland habitats in Africa. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 2022, 32(1): 199–216. DOI: 10.1002/aqc.3741.

REICHARD, Martin; POLAČIK, Matej. Nothobranchius furzeri, an 'instant' fish from an ephemeral habitat. Elife, 2019, 8: e41548.

VALDESALICI, S., A. CELLERINO, A. Extremely short lifespan in the annual fish Nothobranchius furzeri. Proc. R. Soc. Lond., Ser. B: Biol. Sci. (Suppl.)., 2023.

VRTÍLEK, Milan, et al. Longitudinal demographic study of wild populations of African annual killifish. Scientific Reports, 2018, 8.1: 4774. https://doi.org/10.1038/s41598-018-22878-6

ŽÁK, Jakub, et al. Shortlived fishes: Annual and multivoltine strategies. Fish and Fisheries, 2021, 22.3: 546-561.

Annual killifish – fishes from the family Nothobranchiidae and Rivulidae (order Cyprinodontiformes) – adapted to temporary savannah pools. These fish survive several months of drought as embryos encased in the bottom substrate. Annual killifish are naturally short-lived and generally do not live beyond one year. Recently many senescence-focused research laboratories have turned to Turquoise Killifish (Nothobranchius furzeri) because of its accele­rated life history and short lifespan. This first and introductory chapter of a forthcoming se­ries on the use of annual killifish in experimental biology outlines the main areas of long-term research of our group at the Institute of Vertebrate Biology of the Czech Academy of Sciences.

The following chapters will thus discuss the study of behaviour and interspecific reproductive barriers, the ability of embryos to survive extreme conditions, and the evolution of life-history strategies and senescence. Our research also involves standardisation and optimisation of laboratory conditions and methods. The forthcoming series aims to show the wide range of applications of annual killifish in research that is not necessarily rooted in biomedicine and may offer insights into general ecology or how evolution operates.