Po studiu na Přírodovědecké fakultě UK v Praze pracoval v Ústředním ústavu geologickém, později v kvartérním oddělení Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. a také v Českém ústavu ochrany přírody. Je odborníkem na geologii, pedologii, botaniku, geografii i speleologii a znalcem české a slovenské krajiny. Vydal knižní publikace Měkkýši čs. kvartéru (1955), Klíč čs. měkkýšů (1956), Quartärmollusken der Tschechoslowakei (1964), Příroda ve čtvrtohorách (1973), Zrcadlo minulosti (2007) a Po stopách pravěkých dějů (O silách, které vytvářely naši krajinu, 2011), napsal více než 1 000 příspěvků od velkých studií až po drobné zprávy do časopisů v České republice, Německu, Rakousku, Polsku, SSSR, Švédsku, Velké Británii, Nizozemí, Francii, Maďarsku, Turecku a USA. V minulosti byl členem Mezinárodního sdružení pro výzkum kvartéru – INQUA a dosud je externím pracovníkem katedry zoologie a katedry botaniky PřF UK v Praze. Od r. 1967 přednáší na PřF UK o vývoji přírody střední Evropy v kvartéru. Je členem Polské akademie věd v Krakově a Honorary member of the Philosophical Society of Cambridge. V zahraničí získal Medaili Albrechta Pecka za zásluhy o výzkum světového kvartéru (Deutsche Quartärvereinigung), dále byl oceněn Medailí Gregora Mendla za zásluhy v biologických vědách (Akademie věd ČR), Medailí Univerzity Karlovy za zásluhy o rozvoj Přírodovědecké fakulty aj. V r. 2005 mu byla udělena Cena ministra životního prostředí.

Články v Živě