Pododdělení Takakiophytina, zastoupené dvěma na severní polokouli disjunktivně se vyskytujícími druhy rodu Takakia (T. ceratophyllaT. lepidozioides), představuje z fylogenetického hlediska výchozí sesterskou skupinu všech ostatních pododdělení v rámci mechů (Bryophyta). Dnešnímu taxonomickému zařazení však předcházela mnohaletá polemika mezi odborníky, protože zástupci rodu vykazují unikátní soubor znaků. Příspěvek shrnuje historii poznání a dále základní údaje o morfologii, rozšíření, ekologii a dalších specifických charakteristikách obou zástupců. V titulu použitý přídomek „nemožný mech“ vychází z překladu japonského národního jmenosloví nanjamonja-goke.

K dalšímu čtení v Živě:

Tajemství mechorostů: Siličná tělíska ("Hic sunt leones") (2004, 2)

Citovaná a použitá literatura:

CRANDALL-STOTLER, Barbara. Morphogenesis, developmental anatomy and bryophyte phylogenetics: contraindications of monophyly. Journal of bryology, 1986, 14.1: 1-23.
GROLLE, R. Takakia im Himalaya. Österreichische botanische Zeitschrift, 1963, 110.4: 444-447.
HATTORI, Sinske; INOUE, Hiroshi. Preliminary report on Takakia lepidozioides. Journal of the Hattori Botanical Laboratory, 1958, 19: 133-137.
INOUE, Hiroshi. Supplements to the knowlege on Takakia lepidozioides Hatt. & Inoue. Botanical Magazine, 1961, 74: 509-513.
LIU, Yang, et al. Resolution of the ordinal phylogeny of mosses using targeted exons from organellar and nuclear genomes. Nature Communications, 2019, 10.1: 1-11 (article number: 1485).
MIZUTANI, Masami. A new knowledge of archegonia of Takakia lepidozioides. Journal of Japanese Botany, 1967, 42: 379-381.
MIZUTANI, Masami. Koke no Soseiki (Genesis of Mosses). Shida to Koke (Ferns and Mosses), 1972, 7: 1-9.
MIZUTANI, Masami. Relationships with ferns and mosses. Shida to Koke (Ferns and Mosses), 1974, 8: 4-6.
SCHUSTER, Rudolf M. Studies on Hepaticae XV. Calobryales. Nova Hedwigia, 1966, 13: 1-63.

The subdivision Takakiophytina, represented by two disjunctively distributed species of the genus Takakia (T. ceratophylla and T. lepidozioides) in the northern hemisphere, forms the primary sister group of all other subdivisions within the mosses (Bryophyta) from a phylogenetic point of view. Today’s taxonomic classification, however, was preceded by many years of controversy among experts, due to its unique set of characteristics. This paper summarises the history of our knowledge, as well as basic data on the morphology, distribution, ecology and other characteristics of both Takakia species. The adjective „impossible“ used in the title is based on a translation of the Japanese national name nanjamonja-goke.