Sedmý díl seriálu o dějinách biologických věd v uplynulých 100 letech přesouvá pozornost na období vývoje po druhé světové válce. Zaměřuje se na proměny vědeckých institucí ve čtyřicetiletém období socialistického zřízení pod nadvládou komunistů. Připomíná stalinistickou ideologickou deformaci biologických věd v podobě lysenkismu a tzv. mičurinské biologie. Shrnuje hlavní reformy zemědělského výzkumu a školství a na přírodovědeckých fakultách v Praze, Brně a Olomouci. Zejména je ale přiblíženo formování nových biologických ústavů v Československé akademii věd, jejíž založení znamenalo zásadní proměnu struktury výzkumu. Období normalizace po roce 1968 vyznačovala stagnace, ale také vznik Jihočeského biologického centra a ekologického hnutí při obnově občanské společnosti.

K dalšímu čtení v Živě:

Ke 125. výročí vzniku České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění

IV. Mezi dvěma světy. ČAVU a počátky ČSAV 1939–55 (2015, 5)

V. Dva třesky v ČSAV 1953–65 (2015, 6)

Lysenkismus v Čechách (2019, 1)

The seventh part of a series on the history of biological sciences over the past 100 hundred years focuses on developments after the Second World War. It describes changes experienced by scientific institutions over the four decades of state socialism under the rule of the Communist Party. It describes the Stalinist ideological deformation of biological sciences in the form of Lysenkoism and so-called Michurinian biology. This contribution also summarises the main reforms of agricultural research and education and changes which took place at faculties of natural sciences in Prague, Brno, and Olomouc. Special attention is paid to the establishment of new biological institutes in the Czechoslovak Academy of Sciences, whose foundation led to far-reaching changes in the structure of research activities. The period of normalisation after 1968 was then characterised by stagnation as well as by the foundation of a South Bohemian Centre for Biology and ecological movements, which contributed to a renaissance of civic society.