Vojenské výcvikové prostory (VVP) jsou hotspoty biodiverzity ušetřené negativních krajinných změn během 20. století. Po odchodu armády v 90. letech degradují, krajinná mozaika se zjednodušuje vlivem sukcese, urbanizace, a intenzifikace hospodaření. GIS analýza leteckých snímků (1950–2017) odhaluje osud našich vojenských výcvikových prostorů na příkladu VVP Milovice-Mladá a dokumentuje silné i slabé stránky dosavadní ochrany jejich přírody.

Doplňující přílohy S1 a S2 – Kategorie krajinného krytu (LC = Land Cover) a jeho změny – viz Souborové přílohy pod obrazovou galerií.

K dalšímu čtení v Živě

Opuštěná krajina Doupovských hor (2010, 2)

Opuštěné vojenské prostory jako významná refugia motýlí fauny (2012, 5)

Podyjí – nejvýznamnější útočiště hnědásků v České republice a návrat divokých koní (2020, 2)

Citovaná a použitá literatura

CIZEK, Oldrich, et al. Conservation potential of abandoned military areas matches that of established reserves: plants and butterflies in the Czech Republic. PLoS One, 2013, 8.1: e53124.

BUŠEK, Ondřej; REIF, Jiří. The potential of military training areas for bird conservation in a central European landscape. Acta Oecologica, 2017, 84: 34-40.

KIM, Sung-Soo; KWON, Tae-Sung; LEE, Cheol Min. Effect of military activity on butterfly (Lepidoptera) communities in Korea: Conservation and maintenance of red listed species. European Journal of Entomology, 2015, 112.4: 770.

SÁDLO, J. Bezzásahovost takříkajíc ne chtěná. Samovolné sukcesní procesy v kra jině současnosti. Ochrana Přírody: 22, 2009, 25.

TURNER, Monica G., et al. Landscape ecology in theory and practice. Springer New York, 2001.

VITNER, J. Návrh na vyhlášení přírodní pamatky Mladá. Manuskript depon AOPK ČR, 2005.

VRBA Pavel et al. Opuštěné vojenské prostory jako významná refugia motýlí fauny. Živa 2012, 60.5: 251-254.

WARREN, Steven D.; BÜTTNER, Reiner. Active military training areas as refugia for disturbance-dependent endangered insects. Journal of Insect Conservation, 2008, 12.6: 671-676.

Military training areas (MTA) are biodiversity hotspots saved from negative landscape changes in the 20th century. Since abandonment by the army in the 1990s, MTAs have been degrading, and the landscape mosaics have simplified due to the succession and intensification of commercial use. GIS analysis of aerial photographs (1950–2017) reveals the fate of Czech MTAs, based on the example of MTA Milovice-Mladá, documenting both the strong and weak sides of MTAs' nature conservation.