Náš článek je zaměřen na etymologickou a sménatickou analýzu českých (a některých vědeckých) názvů obojživelníků, ryb a rybovitých obratlovců, pocházejících z domorodých jazyků Austrálie a Oceánie. Analýza si všímá nejen lingvistických aspektů, ale také významu jednotlivých druhů pro původní obyvatele a jejich vztahu k domorodým kulturám. Článek hledá původní významy jednotlivých názvů a jejich souvislostí se vzhledem, chováním a ekologií jednotlivých druhů obojživelníků, ryb a paryb. Všímá si také cest, jimiž domorodé názvy doputovaly do češtiny.

K dalšímu čtení v Živě

Ostnojazyčné ryby řádu Osteoglossiformes 3. Arowany a baramundi (2018, 3)

Použitá a citovaná literatura

DIXON, Robert MW, et al. Australian Aboriginal words in English: their origin and meaning. Oxford University Press, 2006.

HANEL, Lubomír a Jindřich NOVÁK. České názvy živočichů V (1), Ryby a rybovití obratlovci Sliznatky (Myxini), mihule (Cephalaspidomorphi). Paryby (Chondrichthyes). Praha: Národní Muzeum 2001.

HANEL, Lubomír a Jindřich NOVÁK. České názvy živočichů V. (2). Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). Nozdratí (Sarcopterygii), paprskoploutví (Actinopterygii) /mnohoploutví (Polypteriformes) – bezostní (Clupeiformes). Praha: Národní Muzeum, 2001.

HANEL, Lubomír a Jindřich NOVÁK. České názvy živočichů V (3), Ryby a rybovití obratlovci (Pisces) Paprskoploutví (Asteropterygii), kostnatí (Neopterygii), maloústí (Gonorynchiformes), máloostní (cypriniformes). Praha: Národní Muzeum, 2003.

HANEL, Lubomír a Jindřich NOVÁK. České názvy živočichů V (3), Ryby a rybovití obratlovci (Pisces) Paprskoploutví (Asteropterygii), kostnatí (Neopterygii), maloústí (Gonorynchiformes), máloostní (cypriniformes). Praha: Národní Muzeum, 2003.

HANEL, Lubomír a Jindřich NOVÁK. České názvy živočichů V. (4), Ryby a rybovití obratlovci (Pisces), Paprskoploutví (Actinopterygii), kostnatí (Neopterygii) – trnobřiší (Characiformes), nahohřbetí (Gymnotiformes). Praha: Národní Muzeum, 2004.

HANEL, Lubomír a Jindřich NOVÁK. České názvy živočichů. V. (5). Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). Paprskoploutví (Actinopterygii), kostnatí (Neopterygii). Stříbnicotvaří (Argentiniformes - ďasové (Lophiiformes). Praha: Národní Muzeum, 2007.

HANEL, Lubomír a Jindřich NOVÁK. České názvy živočichů V. (6). Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). Paprskoploutví (Actinopterygii), kostnatí (Neopterygii) - cipalové (Mugiliformes), hrdložábří (Synbranchiformes). Praha: Národní Muzeum, 2009.

HANEL, Lubomír, Jiří PLÍŠTIL a Jindřich NOVÁK. České názvy živočichů V. (7). Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ropušnicotvaří (Scorpaeniformes) – ostnoploutví (Perciformes) – Percoidei]. Praha: Národní Muzeum, 2011.

HANEL, Lubomír, Jiří PLÍŠTIL a Jindřich NOVÁK. České názvy živočichů. V. (8). Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). Paprskoploutví (Actinopterygii), kostnatí (Neopterygii). Ostnoploutví (Perciformes/ Elassomatoidei-Icosteidei/). Praha: Národní Muzeum, 2014.

KAWENA, Paukui; MARY-ELBERT, Samuel (1957) Hawaiian-English and English-Hawaiian Dictionary.: Honolulu: University of Hawai'i Press

MORAVEC, Jiří: České názvy živočichů IV., Obojživelníci (Amphibia). Praha: Národní Muzeum, 2001.

MOORFIELD, John Cornelius. Te aka: Māori-English, English-Māori dictionary and index. Aucland: Pearson, New Zealand, 2011.

MORRIS, E. Austral English: A Dictionary of Australian Words, Phrases and Usages. London-N. 1898.

This part of the series focuses on an etymological and semantic analysis of Czech (and some scientific) names of amphi­bians, fishes and fish-like vertebrates borrowed from the native languages of Australia and Oceania. The analysis takes account of not only the linguistic aspects, but also the importance of some species for nati­ve peoples and their culture. This article searches for the original meaning of the names and their relationships to the ap­pearance, behaviour and ecology of the particular species. The author also reveals the ways these borrowings were implemented in the Czech language.