Výukově laděný článek popisuje trasu Obřím dolem, přes Úpské rašeliniště do Modrého sedla, přičemž se soustředí zejména na významné druhy cévnatých rostlin v jejím okolí. Vybrané aspekty krkonošské flóry jsou zde ilustrovány v rámci několika montánních až subalpínských biotopů, které jsou zasazeny do regionálního kontextu.

K dalšímu čtení v Živě

Rostlinný endemismus a endemity české květeny (2012, 4)

tematický blok článků o Krkonoších (2013, 4)

Doporučená základní regionálně biologicko-botanická literatura

ČEŘOVSKÝ, Jan, Zdenka PODHAJSKÁ a Danuše TUROŇOVÁ. Botanicky významná území České republiky = Important plant areas in the Czech Republic. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2007.

KAPLAN, Zdeněk, Jiří DANIHELKA, Jindřich CHRTEK, et al. Klíč ke květeně České republiky. Druhé, aktualizované a zcela přepracované vydání. Praha: Academia, 2019.

KUBÁT, Karel. Klíč ke květeně České republiky. Praha: Academia, 2002.

Květena ČSR/ČR, díl. 1-8

Chráněná území ČR I. - XL. dostupné „online” na: https://www.ochranaprirody.cz/publikacni-cinnost/chranena-uzemi-cr

Internetové zdroje

www.botany.cz

www.pladias.cz

Příklady recentní regionálně zaměřené literatury

LEPŠÍ, Petr, et al. Červená kniha květeny jižní části Čech. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013.

BUREŠ, Leo. Chráněné a ohrožené rostliny Chráněná krajinná oblast Jeseníky. Olomouc: Rubico, 2013.

série článků: Additamenta ad Floram Republicae Bohemicae a výsledky floristických kurzů ČBS – časopis Zprávy ČBS.

This pedagogically-orientated article describes a hiking trail through the glacial valley of Obří důl, along the Úpské rašeliniště moor to the Modré sedlo saddle with a special focus on surrounding significant species of vascular plants. Selected aspects of Giant Mountains flora are illustrated by several mountainous to subalpine biotopes contextualised within a regional framework.