Půda představuje prostorově nesmírně heterogenní prostředí na styku pevné, kapalné a plynné fáze a je pro ni typická i časová proměnlivost. V půdě se vytvářejí specifická prostředí známá jako sféry, např. rhizosféra nebo drilosféra. Půdní organismy nejsou rozmístěny nahodile, ale jsou soustředěny v ohniscích zvýšené aktivity v těchto sférách. V nich probíhá většina významných biologických procesů.

K dalšímu čtení v Živě

Povodně a sucho – krajina jako základ řešení 2. Organická hmota a vodní retenční kapacita půd (2015, 2)

Vhledy do půdy (2008, 2)

seriál prof. J. Ruska Živá půda (2000, 1–6):

(1) Bohatost a rozmanitost života v půdě

(2) Diverzita a funkce půdní mikroflóry

(3) Ekofyziologie půdních živočichů a teplota

(4) Ekofyziologie půdních živočichů a voda

(5) Sukcesní vývoj půdy a ekosystémů

(6) Bez života není půda více půdou

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Soil is an extremely heterogenous environment involving the contact of solid, liquid, and gas phases, and it is highly variable in time too. Various specific microenvironments are formed in the soil known as the spheres, e.g. rhizosphere or drilosphere. Soil organisms are not distributed at random, but instead they are concentrated in locations of increased activities inside these spheres. Here most of the important biological soil processes take place.