Současná rychlost extinkce druhů cévnatých rostlin je o dva až tři řády vyšší než odhadovaná průměrná rychlost vymírání v předchozích geologických dobách. Navzdory našim neúplným znalostem máme dnes dostatek dat z mnoha zemí k tomu, abychom se pokusili shrnout příčiny tohoto jevu. Nejdůležitější jsou antropogenní ztráty a degradace přírodních biotopů. Zemědělství, eutrofizace, urbanizace, narušení vodního režimu a introdukce býložravých savců jsou nejčastěji uváděné příčiny. Lze očekávat, že globální změny klimatu budou hrát stále důležitější roli. Významné mohou být také biologické predispozice jednotlivých taxonů, zejména jejich závislost na specifických opylovačích. Naše snaha by měla směřovat k zachování zbytků ohrožené vegetace, ochraně co nejvíce taxonů v semenných bankách a botanických zahradách a k reintrodukci v přírodě vyhynulých taxonů s ohledem na očekávané klimatické změny.

K dalšímu čtení v Živě

Globální oteplování, změny krajin a ztráty biodiverzity (2020/5)

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

The current rate of extinction of vascular plant species is two to three orders of magnitude higher than the average rate of extinction in the past geological periods. Despite our incomplete knowledge, we now have enough data from many countries to try to summarise the causes of the current extinctions. The most important are anthropogenic losses and degradation of natural habitats. Agriculture, eutrophication, urbanisation, hydrological disturbance and the introduction of herbivorous mammals are most often reported causes. Global climate change can be expected to play an increasingly important role. The biological predispositions of individual taxa can also be important, especially their dependence on specific pollinators. Our efforts should be directed towards the preservation of the remnants of natural vegetation, the protection of as many taxa as possible in seed banks and botanical gardens, and the reintroduction of extinct taxa in view of anticipated climate changes.