Příspěvek se zabývá anadromními mihulemi na území České republiky. V minulosti na toto území migrovala mihule mořská (Petromyzon marinus) a mihule říční (Lampetra fluviatilis) řekou Labem. Poslední exemplář mihule mořské byl v Čechách registrován v roce 1912 a mihule říční byla naposledy nalezena v roce 1927. Důvodem vymizení bylo znečistění vody a příčné překážky v řekách, které znemožňovaly tahy proti proudu do míst tření. V současné době lze předpokládat návrat obou druhů na naše území, o čemž svědčí nedávné zprávy o jejich nálezech v nejdelším evropském rybím přechodu v německém Geeshachtu. Mihule říční byla několikrát pozorována v německé úseku Labe nedaleko českých hranic. V článku je zmíněn překvapivý a poměrně záhadný nález mrtvého samce mihule říční na soutoku řek Labe a Malého Labe v Čechách v roce 2021. Tato skutečnost naznačuje obnovený výskyt druhu v našich vodách.

K dalšímu čtení v Živě

Losos labský v historických záznamech a v současnosti II. (2010/6)

Výskyt mihulí v ČR a jejich životní nároky (2005/6)

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.


This contribution deals with anadromous lampreys registered in the territory of the Czech Republic. In the past, sea and river lampreys arrived in this teritory down the Elbe River. The last specimen of the Sea Lamprey (Petromyzon marinus) was recorded in Bohemia in 1912 and the River Lamprey (Lampetra fluviatilis) was last found in 1927. The reason for the disappearance of both species was water pollution and high transverse barriers (dams and weirs) so that these species were blocked from swimming upstream. Nevertheless, both species might appear in the Elbe River in our territory as there are recent reports of their discovery in the largest European fish ladder in Geeshacht (Germany). The river lamprey was recorded several times at Bad Schandau (Germany) not far from the Czech border. The surprising discovery of a dead male River Lamprey at the confluence of the Elbe and the Little Elbe rivers in Bohemia in 2021 is presented. This fact indicates the renewed occurrence of the species in our waters.