Navazující téma

Regionální botanika aneb Kam u nás za rostlinami. Poorličí na Královéhradecku. Spojená Orlice (2022, 1)

Použitá a citovaná literatura

BALATKA, Břetislav a Jaroslav SLÁDEK. Říční terasy v českých zemích. 2. přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962.

BALATKA, Břetislav a Jaroslav SLÁDEK. Pleistocenní vývoj údolí Jizery a Orlice. Praha: ČSAV, 1965.

GRULICH V. et CHOBOT K. (eds.), 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Cévnaté rostliny. Příroda. 35: 1178. ISSN 1211–3603.

RADOUŠ, František. Povodí Orlice. Popis horo- a vodopisný a přehled žádoucích vodních úprav. Náklad Orlického komitétu. Tisk J. Sluky v Opočně. 1908

ROČEK, Zbyněk. Příroda Orlických hor a Podorlicka. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1977. Lesnictví, myslivost a vodní hospodářství.

VAVŘÍNOVÁ, M. Geomorfologický vývoj středního povodí Tiché a Divoké Orlice. Sbor. České spol. zeměpisné, 47: 77–82. Praha, 1942.