Výjimečně zachované zkameněliny jsou známy z několika lokalit ordovického stáří. Marocké fezouatské břidlice obsahují velmi diverzifikovanou faunu, které dominují členovci, ostnokožci a houbovci. Unikátní členovci a další živočichové jsou známi z některých úrovní českého letenského souvrství a marocké tafilaltské bioty. Tmavé jílovce ze státu New York obsahují pyritizované trilobity s končetinami. Jihoafrické soomské břidlice proslavili gigantičtí konodonti.

Předchozí díl seriálu

Unikátní okna do prvohor I. Kambrická lagerstätten (2022, 2)

K dalšímu čtení v Živě

Po stopách prvohorních členovců. Současné názory na fylogenezi vymřelých skupin (2019, 2)

Ivo Chlupáč – jak jsem ho znal (2019, 2)

Jména taxonů uváděných v článku a seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.

Exceptionally well-preserved fossils are known from several Ordovician-age localities. The Fezouata Shale of Morocco contains diverse fauna that is dominated by arthropods, echinoderms and sponges. Unique arthropods and other animals are known from the Bohemian Letná Forma­tion and the Moroccan Tafilalt Biota. Dark mudstones from New York State contain pyritised trilobites with appendages. The Soom Shale of South Africa is renowned for its giant conodonts.