Jan Jeník věnoval dlouhá léta své odborné činnosti časoprostorovým dimenzím rozmanitého biomu světových hor. Studoval souvislosti mezi reliéfem hor a uspořádáním rostlinstva a živočišstva na jejich svazích, posuzoval komplexitu nejrůznějších přírodních procesů a jejich projevů v prostorové mozaice živé přírody. Popsal a formuloval známou teorii anemo-orografických systémů, která kauzálně vysvětluje fungování světa (nejen) evropských středohor.

K dalšímu čtení v Živě

Rostlinný endemismus a endemity české květeny (2012, 4)

Použitá a citovaná literatura

JENÍK, Jan. Geobotanická studie lavinového pole v Modrém dole v Krkonoších. Acta Univ. Carol. Biol, 1958, 5.1: 49-95.

JENÍK, Jan. Alpinská vegetace Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku: Teorie anemo-orografických systémů. Praha: Nakl. ČSAV, 1961

JENÍK, Jan. Zařazení Krkonoš v klasifikačních systémech pohoří. Opera Corcontica, 1973, 10: 93-99.

JENÍK, Jan. Evoluční jeviště sudetských karů. Biol. listy, Praha 1983, 48: 241-248.

JENÍK, Jan. Anemo-orographic systems in the Hercynian Mts. and their effects on biodiversity. Acta Univ. Wratisl. No. 1959, Prace Instyt. Geogr., Seria C, Meteorologia i Klimatologia, 1997, 4: 9-21.

JENÍK, Jan. 2007: Geoekologický význam Krkonoš. In: FLOUSEK J., HARTMANOVÁ O., ŠTURSA J. & POTOCKI J. (eds) 2007: Krkonoše. Příroda, historie, život. – Praha: Nakl. Miloš Uhlíř – Baset, 383-391

JENÍK, Jan. Anemo-orografické systémy v evropských pohořích. Geografické rozhledy, 2008, 2.18: 4-7.

JENÍK, Jan. Vznik center biodiverzity v českých horách. Veronica, 2009, 23.3: 1–3.

JENÍK Jan. & SEKYRA J. (eds) Arctic – alpine tundra in the Krkonoše, the Sudetes. – Opera Corcontica, 1995, 32: 72–77.

JENÍK, Jan; ŠTURSA Jan. Vegetation of the Giant Mountains. – in NAGY L. et al. (eds) NAGY L., GRABHERR G., KÖRNER Ch. &THOMPSON D. B. A. (eds), Alpine Biodiversity in Europe, Springer-Verlag Berlin Heidelberg: 47–51. Alpine Biodiversity in Europe. Ecological Studies, 2003, 167: 47-51.

SOUKUPOVÁ Lenka.; JENÍK Jan; ŠTURSA Jan. Skandinávské a krkonošské populace morušky Rubus chamaemorus L. – Opera Corcontica., 1991, 28: 73–103.

For many years Jan Jeník focused on the spatio-temporal dimensions of the diverse biome of the world’s mountains. He stu­died the connections between the relief of mountains and the distribution of flora and fauna on their slopes, and assessed the complexity of various natural processes and their expressions in the spatial mosaic of living nature. He has described and formulated the well-known theory of anemo-orographic systems, which causally explains the functioning of the world (not only) of the European middle-mountains.