Společenstva makrozoobentosu v tocích se v současnosti mění vlivem řady antropických vlivů včetně klimatických změn. Aby bylo možné oddělit čistý vliv teploty od ostatních vlivů, jsou potřeba data z monitoringu přírodě blízkých lokalit. Analýzou takových dat nasbíraných ve třech časových etapách jsme zjistili jasnou odpověď druhového složení na teplotu. Velký nárůst početnosti a frekvence mnoha druhů způsobil biotickou homogenizaci, která byla statisticky významná na obou koncích říčního kontinua. Překvapivě byla velká většina takto přibývajících druhů („vítězů“) našimi původními druhy.

K dalšímu čtení v Živě

Dlouhodobý výzkum vodního hmyzu – rodinné stříbro české entomologie (2014, 5)

Macroinvertebrate communities in streams are currently being altered by several anthropogenic stressors, including climatic changes. To disentangle the pure effect of temperature increase from the other effects, data from the monitoring of near-natural sites are critical. Using such data collected over three time periods, we observed a clear response in species composition to temperature. A large increase in the abundance and frequency of many species resulted in biotic homogenization that was significant at opposite ends of the river continuum. Interestingly, the vast majority of the increasing species, i.e. the winners, are represented by native species.