Jako hyporeální zónu označujeme průtočnou vrstvu sedimentů dna vodního toku. Režim výměny hyporeální vody s vodou povrchovou i podzemní má více podob a je proměnlivý v čase a prostoru. V hyporeální zóně nacházíme strmé gradienty fyzikálních i chemických podmínek, variabilních na úrovni mikrohabitatů. Žijí v ní specifická společenstva organismů a probíhá velká část biochemických procesů, na nichž stojí metabolismus celé řeky.

K dalšímu čtení vŽivě

Mikrobiální biofilmy 1. Všudypřítomný a přitom málo známý fenomén (2012, 3)

Mikrobiální biofilmy 2. Vodní prostředí (2012, 5)

Použitá a citovaná literatura

KRAUSE, Stefan, et al. Organizational principles of hyporheic exchange flow and biogeochemical cycling in river networks across scales. Water Resources Research, 2022, 58.3: e2021WR029771.

LEWANDOWSKI, J., et al. Is the hyporheic zone relevant beyond the scientific community?, Water, 11, 2230. 2019.

The term hyporheic zone refers to the flow-through sediment layer of a river bottom. The mode of exchange between hyporheic water and surface water or ground water is variable in time and space. We can find strong gradients of physical and chemical parameters in the hyporheic zone. The parameters vary even on a microhabitat level. Specific organism communities occur there, as well as an important part of the biochemical processes, crucial for a river’s metabolism.