Rybník Dehtář na Českobudějovicku patří k největším rybníkům v České republice. Jeho biota je formována častým vlnobitím a rybářským hospodařením ve dvouletém cyklu. V prvním roce cyklu, kdy má Dehtář nižší hladinu vody a menší biomasu ryb, se na jeho obnaženém dně vyvíjí vegetace mokřadních jednoletek s řadou ohrožených druhů rostlin, z nichž nejpozoruhodnější je zdrojovka rolní (Montia arvensis). Dehtář je v současnosti jedinou známou lokalitou tohoto druhu u nás.

K dalšímu čtení v Živě

Fenomén efemérních polních mokřadů na orné půdě (2012, 2)

Křehká víla z bahna rybníků – puchýřka útlá (2013, 6)

Použitá a citovaná literatura

ANDRESKA, Jan. Lesk a sláva českého rybářství. Pacov: NUGA, 1997.

GAZDA, Jaroslav. Příspěvek k fytocenologii jihočeských rybníků. Sborník Krajského vlastivědného musea České Budějovice, Sci. Natur., 1958, 1: 64–76.

GRULICH, Vít; CHOBOT, Karel. (eds.). Červený seznam cévnatých rostlin ČR. Příroda, 2017, 35: 75–132.

HADINEC, J.; LUSTYK, P. Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. Zpr. Čes. Bot. Společ, 2016, 51: 29-170.

CHYTRÝ, Milan. et al. Pladias database of the Czech flora and vegetation. Preslia, 2021, 93: 1–87.

JÍLEK, B. K ekologii některých rybničních společenstev. Věda přírodní, 1936, 17: 118–122.

JÍLEK, B. K fytocenologii rybničních společenstev. Preslia, 1956, 28: 66–77.

ŠUMBEROVÁ, Kateřina, et al. Drivers of macrophyte and diatom diversity in a shallow hypertrophic lake. Water, 2021, 13.11: 1569.

The Dehtář fishpond is one of the largest in the Czech Republic. Its biota is shaped by frequent wave action and fish farming in biennial cycles. The vegetation of wetland annuals with numerous threatened species develops on the exposed pond bottom of the Dehtář fishpond during the first year of the cycle, characterised by lower water level and smaller fish biomass than in the second year. The most remarkable species of this habitat is Montia arvensis. The Dehtář fishpond is the only recently discovered locality of this species in our country.