Pomocí návnad vytištěných na 3D tiskárně jsme zkoumali predační tlak na velké střevlíky v maďarských dubohabřinách s lesnickými zásahy. Samotné návnady připomínaly největšího ze středoevropských střevlíků – střevlíka kožitého (Carabus coriaceus). Na našich experimentech jsme zaznamenali více predačních událostí v holoseči a přípravné seči než v kontrolním lese. Mezi typy zásahu však rozdíl nebyl a predační tlak byl v noci vyšší než ve dne. Ačkoli střevlíci hojně a často využívají holoseč i přídavnou seč, vzhledem k vyššímu predačnímu tlaku na těchto plochách je možné, že oba lesnické zásahy mohou být ukázkou ekologické pasti.

K dalšímu čtení v Živě

Úskalí výzkumu střevlíků 1. Co vlastně říkají zemní pasti? (2021, 4)

Citovaná a použitá literatura:

BENGTSSON, Jan, et al. Biodiversity, disturbances, ecosystem function and management of European forests. Forest ecology and management, 2000, 132.1: 39-50.

ELEK, Zoltán; RŮŽIČKOVÁ, Jana; ÓDOR, Péter. Functional plasticity of carabids can presume better the changes in community composition than taxon‐based descriptors. Ecological Applications, 2022, 32.1: e02460.

ELEK, Zoltán; RŮŽIČKOVÁ, Jana; ÓDOR, Péter. Individual decisions drive the changes in movement patterns of ground beetles between forestry management types. Biologia, 2021, 76.11: 3287-3296.

FUKUDA, Shinpei; KONUMA, Junji. Using three-dimensional printed models to test for aposematism in a carabid beetle. Biological Journal of the Linnean Society, 2019, 128.3: 735-741.

RŮŽIČKOVÁ, Jana, et al. Individual movement of large carabids as a link for activity density patterns in various forestry treatments. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2021, 67.1: 77-86.

RŮŽIČKOVÁ, Jana; ELEK, Zoltán. Unequivocal Differences in Predation Pressure on Large Carabid Beetles between Forestry Treatments. Diversity, 2021, 13.10: 484.

THIELE, Hans-Ulrich. Carabid Beetles in Their Environments. Berlin/Heidelberg: Springer, 1977.

Internetové zdroje:

Web výzkumného projektu o vlivu lesního hospodaření na biodiverzitu v Pilišských vrších: https://piliskiserlet.ecolres.hu/en

Using 3D-printed decoys, we examined the predation pressure on large ground beetles in Hungarian oak-hornbeam forests managed by different forestry treatments. The decoys resembled the largest ground beetle of Central Europe, Carabus coriaceus. In our experiments we recorded more predation events in clear-cuts and preparation cuts than in the control undisturbed forest. There was no difference between treatments and the predation pressure was higher at night than during the day. Although ground beetles frequently use clear-cuts and preparation cuts in high numbers, due to the higher predation pressure in these plots, it seems that both forestry treatments may act as an ecological trap.