Druhý pokus o sestavení co nejdelší chronologie letokruhů dubu, tentokrát s využitím materiálu z „rašeliništních“ dubů převážnš z Irska, jejichž fenomén je vázán na plochý reliéf s proměnlivou mozaikou hladiny podzemní vody. Nejstarší takto získaný letokruh je datován 5289 př. n. l. Významným výsledkem byl objev časových úseků ochlazení klimatu doprovázeného výraznými změnami v lidské společnosti. Nejmladší z nich, později pojmenovaný Pozdně antická malá doba ledová (LALIA, 536 až asi 560 n. l.) se ukázal být důležitým pro pochopení mnoha sociálních změn té doby.

První díl seriálu

Letokruhy dubu jako řez časem I. Středozápad kontinentu Evropy (2022, 3)

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.

The second attempt to compile the longest possible chronology of oak tree rings, this time using material from „peat bog oaks“, mainly from Ireland, the phenomenon of which is linked to a flat relief with a va­riable mosaic at the groundwater level. The oldest tree ring obtained in this way is dated 5289 BCE (Before Common Era). A significant result was the discovery of periods of climate cooling accompanied by significant changes in human society. The youngest of them, later named the Late Antique Little Ice Age (LALIA, 536 – ca 560 CE, Common Era) proved to be signi­ficant for understanding the many social changes of that time.