Kost se skládá z buněk a mezibuněčné hmoty. Embryonálně pochází tento materiál z mezodermu a ektodermu. Skelet v průběhu embryonálního vývoje osifikuje na podkladě buď vazivového, nebo chrupavčitého modelu. Kost si zachovává po určitou dobu schopnost růstu, kdy klíčovou strukturou je růstová chrupavka. Přestavba kosti však probíhá po celý život. Při hojení zlomenin dochází k rekapitulaci vývojových procesů a přestavbě kosti. Všechny tyto děje jsou těsně svázány s cévním zásobením kosti.

Vzhledem k použité odborné terminologii je článek doplněn slovníkem termínů a názornými schématy v kulérové příloze Živy 2023, 1, k nahlédnutí jsou v pdf přílohách níže pod obrazovou galerií, společně s pracovním listem na téma Obezita a podkožní tuk.

K dalšímu čtení v Živě

Chrupavka – tkáň mnoha funkcí (2023, 1)

Bone is formed from cells and an extracellular matrix. Embryonically, this material originates from mesoderm and ectoderm. During embryonic development, the skele­ton ossifies either on the basis of a fibrous or cartilaginous model. Bone retains the ability to grow for a certain period of life, where growth cartilage is the key structure. However, bone remodeling takes place throughout life. During the healing of fractures, there is a recapitulation of developmental processes and remodeling of the bone. All these events are closely related to the blood supply of the bone.