Na území CHKO Český kras byl doposud zaznamenán výskyt 22 druhů letounů. Z období zimování je udáván výskyt 18 druhů: vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), vrápenec velký (Rhinolophus ferrumequinum), netopýr velký (Myotis myotis), netopýr vodní (Myotis daubentonii), netopýr řasnatý (Myotis nattereri), netopýr brvitý (Myotis emarginatus), netopýr vousatý (Myotis mystacinus), netopýr Brandtův (Myotis brandtii), netopýr alkathoe (Myotis alcathoe), netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii), netopýr černý (Barbastella barbastellus), netopýr ušatý (Plecotus auritus), netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus), netopýr večerní (Eptesicus serotinus), netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus), netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus), netopýr pestrý (Vespertilio murinus) a netopýr rezavý (Nyctalus noctula). Z letního období a podzimních migrací je uváděn dále výskyt čtyř druhů: netopýr severní (Eptesicus nilssonii), netopýr stromový (Nyctalus leisleri), netopýr parkový (Pipistrellus nathusii) a netopýr Saviův (Hypsugo savii). Bylo získáno více než 56 tisíc nálezových dat. Nejhojnějším druhem na zimovištích je netopýr velký – téměř 70 % všech evidovaných jedinců. Je provedeno vyhodnocení změn početnosti, k významnému snížení došlo u netopýra dlouhouchého, dále pak u netopýr černého. V případě lokality Malá Amerika je provedena diskuze příčin změn početnosti netopýra velkého – intenzity výzkumné činnosti, regulované průvodcovské činnosti, možného nedostatku potravy a klimatických podmínek.

K dalšímu čtení v Živě

Rekordní stáří netopýrů (2004, 1)

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.

Tabulka početnosti jednotlivých druhů letounů zimujících na území CHKO Český kras v letech 1998–2023 je uvedena níže pod obrazovou galerií.

The territory of the Bohemian Karst Protected Landscape Area has recorded the occurrence of 22 species of Chiroptera. The occurrence of 18 species has been reported from the wintering period: the Lesser Horseshoe Bat (Rhinolophus hipposideros), the Greater Horseshoe Bat (Rhinolophus ferrumequinum), the Greater Mouse-eared Bat (Myotis myotis), Daubenton’s Bat (Myotis daubentonii), Natterer’s Bat (Myotis nattereri), Geoffroy’s Bat (Myotis emarginatus), the Whiskered Bat (Myotis mystacinus), Brandt's Bat (Myotis brandtii), the Alcathoe Bat (Myotis alcathoe), Bechstein’s Bat (Myotis bechsteinii), the Western Barbastelle (Barbastella barbastellus), the Brown Long-eared Bat (Plecotus auritus), the Grey Long-eared Bat (Plecotus austriacus), the Common Serotine Bat (Eptesicus serotinus), the Common Pipistrelle (Pipistrellus pipistrellus), the Soprano Pipistrelle (Pipistrellus pygmaeus), the Parti-coloured Bat (Vespertilio murinus) and the Common Noctule (Nyctalus noctula). From the summer season and autumn migrations, the occurrence of four species has also been reported: the Northern Bat (Eptesicus nilssonii), Lesser Noctule (Nyctalus leisleri), Nathusius's Pipistrelle (Pipistrellus nathusii) and Savi’s Pipistrelle (Hypsugo savii). More than 56 thousand records have been obtained. The most abundant species on the wintering grounds is the Greater Mouse-eared Bat - making up almost 70 % of all recorded cases. Changes in frequency have been evaluated, with significant decreases in the Grey Long-eared Bat and the Western Barbastelle. In the case of the Malá Amerika site, a discussion is undertaken of the causes of changes in the frequency of the Greater Horseshoe Bat – as well as the intensity of research activities, regulated guiding activities, the possible lack of food and climatic conditions.