Voda je pro život nejdůležitější molekulou, bez ní by jeho rozvoj nebyl možný. Co dělá z vody tak unikátní sloučeninu (viz také Živa 2022, 2: XLV–XLVII)? Jde zejména o polární charakter vazby mezi kyslíkem a vodíkem, který si můžeme představit tak, že elektrony této vazby jsou přitahovány od vodíku ke kyslíku. To vytváří na vodíku parciální kladný náboj, který může interagovat s volným elektronovým párem kyslíku jiné molekuly vody, a tím vzniká spojení vodíkovými můstky. Svou intenzitou sice nedosahují síly vazby kovalentní, ale přesto mají významný dopad. Pokud srovnáme např. chování síry a kyslíku v jejich sloučeninách s vodíkem, zjistíme, že zatímco kyslík vytváří ochotně vodíkové můstky, síra tuto tendenci nemá. Proto je voda (H2O) za normálních podmínek na Zemi kapalina a sulfan (H2S) plyn. Voda je navíc velmi pozoruhodná kapalina, protože má velké měrné teplo a slouží i jako výborné polární rozpouštědlo. Rostliny, jejich buňky a pletiva, obsahují velké množství vody a jejich životní pochody jsou na vodě závislé. Proto má smysl se zabývat vztahem vody a rostlin a pozorovat pohyb vody v rostlinách.

Pracovní list k tématu Pohyb vody v rostlině najdete v přílohách níže pod obrazovou galerií.

Citovaná a použitá literatura

TAIZ, Lincoln, et al. Plant Physiology and Development. 6th Edition, Sinauer Associates, Sunderland, CT, 2015. ISBN-10.080530245X. Zejména kapitoly 3 a 4.

HOFÍRKOVÁ, Miroslava. Regulace otvírání a zavírání průduchů ve vztahu k osmotickému stresu. 2019. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlin. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/109837

NAMYSLOV, Jiří. Buněčné mechanismy diferenciace apoplastických bariér v kořeni. Praha, 2015. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlin. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/69742