Západokarpatský endemit oměj tuhý moravský (Aconitum firmum subsp. moravicum) roste v horských oblastech na území Slovenska, Polska a České republiky. Těžiště rozšíření má v Moravskoslezských Beskydech, odkud je známo více než 300 lokalit s desítkami tisíc rostlin. Vzácně se kříží s běžnějším omějem pestrým (A. variegatum). Nejčastěji roste na prameništích a vlhkých světlinách v horských lesích. Je schopen růst i na místech narušených člověkem. Snad proto, i přes setrvalý úbytek přirozených stanovišť, dosud není výrazněji ohrožen. Pro zachování dobrého stavu populací oměje je nezbytná důsledná ochrana jeho přirozených stanovišť.

Oprava:

V tištěné verzi časopisu došlo v tomto článku na str. 304, v popisku obr. 15, a v textu na str. 306 k nesprávné determinaci choroby padlí. Správně má být v popisku: Padlí Erysiphe aquilegiae za vhodných podmínek napadá nejen listy a stonky, ale i květy
oměje tuhého moravského; a v textu pak: ... každoroční výskyt padlí Erysiphe aquilegiae... Čtenářům se omlouváme.

K dalšímu čtení v Živě

Mšice vyhledávající endemický oměj tuhý moravský v Beskydech (2011, 2)

Citovaná a použitá literatura

CHYTRÝ, Milan, et al. Katalog biotopů České republiky. Druhé vydání. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010.

GRULICH, Vít; CHOBOT, Karel; PLESNÍK, Jan. Červený seznam ohrožených druhů České republiky: cévnaté rostliny. Příroda, 2017, 1-178.

JANEČEK, Josef. Taxonomická studie oměje tuhého moravského Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický. Program péče o ohrožené druhy rostlin karpatských toků. Ms., záv. zpr., depon. in: ČSOP Salamandr, Rožnov pod Radhoštěm, 2015.

JANEČEK, Josef; KOČÍ, Martin. Mapování a monitoring oměje tuhého moravského (Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický) v Evropsky významné lokalitě Beskydy. Závěrečná zpráva projektu za rok 2015. Ms. Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 2015.

KOČÍ, Martin. Fytocenologická studie vybraných ohrožených druhů rostlin karpatských toků. Program péče o ohrožené druhy rostlin karpatských toků. Ms., záv. zpr., depon. in: ČSOP Salamandr, Rožnov pod Radhoštěm, 2015.

SEDLÁČKOVÁ, Marie. Aconitum firmum subsp. moravicum v České republice. Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, suppl., 2001, 50: 33―39.

SKALICKÝ, Vladimír. Notulae systematicae, diagnosticae et nomenclatoricae ad Aconitum generis investigationem pertinentes. Preslia, 1982, 54: 115-122.

Internetové odkazy

Česká republika

AOPK ČR

http://portal.nature.cz/publik_syst/nd_nalez-public.php?idTaxon=35085

Slovensko

http://www.sopsr.sk/natura/doc/priaznivy_stav/138.doc

A West Carpathian endemic, the Moravian Monkshood (Aconitum firmum subsp. moravicum), grows in mountainous areas of Slovakia, Poland and the Czech Republic. Its distribution is concentrated in the Moravian-Silesian Beskydy Mountains, where more than 300 localities together with tens of thousands of plants are known. It rarely interbreeds with the more common Manchurian Monkshood (A. variegatum). The Moravian Monks­hood most often grows in springs and moist clearings in mountain forests. It is even able to grow in places disturbed by man. Perhaps that is why, despite the persistent decline of natural habitats, it is not yet significantly threatened. Consistent protection of its natural habitats is necessary to maintain its populations in good condition.