Toxoplazmóza je jednou z nejčastějších infekcí teplokrevných obratlovců i člověka. Jako lidské onemocnění ji popsal před 100 lety oftalmolog prof. Josef Janků. Původcem je kokcidie Toxoplasma gondii, definitivním hostitelem je kočka. Nákaza se přenáší buď oocystami v trusu koček , nebo zoitocystami v tkáních mezihostitelů. U zdravých jedinců je infekce obvykle asymptomatická, nebezpečná je pro osoby s poruchami imunity.

K dalšímu čtení v Živě

Vliv parazita toxoplazmy na lidské chování, psychiku, sex, reprodukci a zdraví (2016, 5)

Citovaná a použitá literatura

JANKŮ J. Pathogenesa a patologická anatomie tak zvaného vrozeného kolobomu žluté skvrny v oku normálně velkém a microphtalmickém s nálezem parasitů v sítnici. Čas. Lék. Čes. 1923; 62: 1021-1043, 1054-1059, 1081-1085, 1111-1115, 1138-1144.

JANKŮ, J. Die pathogenese und pathologische Anatomie des sogenannten angeborenen Koloboms des gelben Fleckes im normal grossen sowie im mikrophthalmischen Auge mit Parasitenbefund in der Netzhaut. Cesk. Parasitol., 1959, 6: 9-58.

JÍRA J.: K historii objevu lidské toxoplasmózy Československá parasitologie, 1959;6:5-8.

KOLÍN J. Odhalení pamětní desky prof. MUDr. Josefa Janků (1886–1960). Čes. a slov. Oftal., 64, 2008, No. 6, p. 252.

LEVADITI, C. Au sjet de certaines protozoooses herditaires humaines a localizations oculaires et nerveuses. Compt. rend. Soc. biol, 1928, 98: 297-299.

NICOLLE, C. J. H. &t MANCEAUX L. H. Sur une infection a corps de Leishman (ou organismes voisins) du gondi. In: Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de L'Academie des Sciences. Vol. 147, Juillet - Decembre, 1908.

SPLENDORE, A. Un nuovo protozoa parassita deconigli incontrato nelle lesioni anatomiche d’une malattia che ricorda in molti punti il Kala-azar dell’uoma. Nota preliminare pel. Rev Soc Sci Sao Paulo, 1908, 3: 109-112.

Toxoplasmosis is one of the most common infections of warm-blooded vertebrates and humans. It was described as a human disease 100 years ago by ophthalmologist Prof. Josef Janků. The causative agent is coccidia Toxoplasma gondii, the definitive host is the cat. The infection is transmitted either by oocysts in cat feces or by zoitocysts in the tissues of intermediate hosts. In healthy individuals, the infection is usually asymptomatic, but it is dangerous for immunocompromised individuals.