Příspěvek shrnuje dosavadní poznatky o životním cyklu komárů z komplexu rodu Aedes, kteří jsou svým výskytem primárně vázáni na periodicky zaplavované biotopy lužních lesů a nivních luk. Hloubka vody v zaplavených biotopech společně s teplotou vody jsou klíčovými faktory, které ovlivňují rychlost vývoje, početnost a hustotu larev na lokalitách. Informace o hydrologickém režimu zájmového území je proto nezbytná pro predikci a optimální management kalamitních stavů komárů.

Dokumentární film Hugo Habrmana Tajemství jarních tůní (2014), v němž je přiblížen život v tůních lužního lesa včetně rozmnožování a vývoje komárů rodu Aedes v širším pojetí, najdete na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=SU5uzBSBW7c

K dalšímu čtení v Živě

Hyporeální zóna – neviditelná součást řeky (2022, 5)

Citovaná a použitá literatura

BECKER, N (1989) Life strategies of mosquitoes as an adaptation to their habitats. Bull Soc Vector Ecol 14(1):6–25

BREELAND, S. G., et al. Field observations on twenty-eight broods of flood wafer mosquitoes resulting from controlled floodings of a natural habitat in the Tennessee Valley. Mosquito News, 1967, 27.3: 374–384.

RETTICH, František; POPOVSKÝ, Jiří; CEPÁK, Vladimír. Řasy a sinice v potravě komárů. Czech phycology, 2001, 1: 93-101.

KNOZ, J.; VAŇHARA, J. The effect of changes in moisture conditions on a community of haematophagous Diptera and ticks in a floodplain forest. In: Developments in Agricultural and Managed Forest Ecology. Elsevier, 1991. p. 469-504.

MERTA, L. Strategie přežívání vodních bezobratlých v jarní periodické tůni. Disertační práce, PřF UP Olomouc, 2005, 100 pp.

The paper summarises current knowledge about the life cycle of mosquitoes from the Aedes complex, which are primarily associated with periodically flooded habitats of floodplain forests and floodplain meadows. The depth of water in flooded habitats, together with water temperature, are key factors that influence the rate of development, abundance and density of larvae at these sites. Information on the hydrological regime of the area of interest is therefore essential for the prediction and optimal management of mosquito outbreak emergencies.